Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 660/07/COL z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie rekompensaty dla spółek „Hurtigruten” z tytułu wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (Norwegia)

Data ogłoszenia:2010-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 19

Strona 1 z 10
25.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/19

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 660/07/COL z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie rekompensaty dla spółek „Hurtigruten” z tytułu wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

uwzględniając decyzję Urzędu nr 172/02/COL z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaproponowania Norwegii właściwych środków w odniesieniu do pomocy państwa w postaci zróżnicowanych regionalnie składek na ubezpieczenie społeczne,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 59 ust. 2 oraz art. 61–63, a także protokół 26,

uwzględniając decyzję Urzędu nr 218/03/COL z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie trzyletniego okresu przejścio­ wego w strefach 3 i 4 w zakresie zróżnicowanych regionalnie składek na ubezpieczenie społeczne,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2003/SC z dnia 1 lipca 2003 r., na mocy której uznano zróżnicowane regionalnie składki na ubezpieczenie społeczne w strefie 5 za zgodne z Porozumieniem EOG ze względu na wyjątkowe warunki, panujące w tej strefie,

uwzględniając art. 1 ust. 2 części I oraz art. 14 części II proto­ kołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

uwzględniając decyzję Urzędu nr 215/05/COL z dnia 5 lipca 2006 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, przewidzianego w art. 6 części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

uwzględniając wytyczne Urzędu (4) w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności rozdział dotyczący pomocy dla transportu morskiego,

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi przepisami (6),

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając decyzję Urzędu nr 417/01/COL z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie rekompensaty za usługi trans­ portu morskiego na mocy „Porozumienia Hurtigruten” (5),

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozu­ mienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1, Suplementy EOG nr 32 z 3.9.1994. Wspomniane wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 3 maja 2007 r. i zwane są dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. (5) Decyzje Urzędu dostępne są pod adresem: http://www.eftasurv.int/

I. FAKTY

1. Postępowanie Dnia 2 sierpnia 2004 r. Urząd wystosował do władz norwe­ skich wniosek o udzielenie informacji dotyczących płatności na rzecz spółek Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (7) z tytułu rekompen­ saty za zmiany w norweskim systemie zróżnicowanych regio­ nalnie składek na ubezpieczenie społeczne (zdarzenie nr 289240).

(6) Dz.U. C 314 z 21.12.2006, s. 115, Suplement EOG nr 63/2006, s. 33. (7) Zwane dalej „spółkami Hurtigruten”.

L 48/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2010

Władze norweskie odpowiedziały pismem Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 1 września 2004 r., przekazującym pismo Ministerstwa Transportu i Komunikacji z tego samego dnia, otrzymanym i zarejestrowanym przez Urząd dnia 1 września 2004 r. (zdarzenie nr 291435).

Decyzja Urzędu o wszczęciu postępowania została opubliko­ wania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Suplemencie EOG (8). Urząd wezwał zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Urząd nie otrzymał żadnych uwag od zainteresowanych stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 27 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 433/09/COL z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L48 - 17 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L48 - 12 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 972) (1)

 • Dz. U. L48 - 11 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 156/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L48 - 9 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L48 - 7 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 5 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 3 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 1 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 151/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.