Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 433/09/COL z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2010-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 27

25.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/27

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 433/09/COL z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26 do Porozumienia,

mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 2009 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązy­ wania Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przed­ siębiorstw do dnia 9 października 2012 r., który został opub­ likowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 lipca 2009 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (2), w szczególności jego art. 24 oraz art. 5 ust. 2 lit. b),

mając na uwadze, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA wprowadza w życie postanowienia Porozumienia EOG dotyczące pomocy państwa,

mając na uwadze, że komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Wytycznych wspólnoto­ wych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ma znaczenie również dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

mając na uwadze, że należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,

mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiado­ mienia oraz wskazówki w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

mając na uwadze, że zgodnie z pkt II części OGÓLNE, zamiesz­ czonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmie, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Euro­ pejską,

przywołując zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (4),

mając na uwadze, że rozdział wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przed­ siębiorstw (5) Urzędu Nadzoru EFTA przestanie obowiązywać dnia 30 listopada 2009 r. (6),

mając na uwadze, że obowiązujący obecnie rozdział dotyczący pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw przestanie obowiązywać w dniu 30 listopada 2009 r., istnieje potrzeba przedłużenia okresu obowiązywania wspomnianego rozdziału,

po konsultacji z Komisją Europejską, mając na uwadze, że rozdział ten odpowiada Wytycznym wspólnotowym dotyczącym pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (7), które prze­ staną obowiązywać w dniu 9 października 2009 r. (8),

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o nadzorze i Trybunale. Zwane dalej wytycznymi w sprawie pomocy państwa. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL, opublikowana w Dz.U. L 107 z 28.4.2005, s. 28, Suplement EOG nr 21 z 28.4.2005, s. 1. Ustęp 89 decyzji nr 305/04/COL, zob. odniesienie w przypisie nr 5. Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. Ustęp 102 w dokumencie, do którego odniesienie znajduje się w przypisie nr 7.

po konsultacji z państwami EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Okres obowiązywania rozdziału wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo­ nych przedsiębiorstw Urzędu Nadzoru EFTA zostaje przedłu­ żony do dnia 30 listopada 2012 r.

L 48/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2010

Artykuł 2 Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna. Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2009 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD

Kristján Andri STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 19 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 660/07/COL z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie rekompensaty dla spółek „Hurtigruten” z tytułu wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (Norwegia)

 • Dz. U. L48 - 17 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L48 - 12 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 972) (1)

 • Dz. U. L48 - 11 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 156/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L48 - 9 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L48 - 7 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 5 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 3 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 1 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 151/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.