Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2010-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 1

Strona 1 z 15
26.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009,

Rada zmieniła i zwiększyła, rozporządzeniem (WE) nr 2100/2000 (4), wspomniane stawki celne na niektóre KMS, inne niż mechanizmy 17- i 23-kołowe, w następstwie dochodzenia przeglądowego, przeprowa­ dzonego zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawo­ wego. Zmienione stawki wahały się od 51,2 % do 78,8 %. W następstwie wniosku złożonego przez dwóch produ­ centów unijnych wszczęto w styczniu 2002 r. (5) prze­ gląd wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, a Rada przedłużyła, rozporządzeniem (WE) nr 2074/2004 (6), obowiązywanie istniejących środków antydumpingowych o cztery lata. W wyniku dochodzenia w sprawie obejścia środków, przeprowadzonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, Rada rozszerzyła, rozporządzeniem (WE) nr 1208/2004 (7), ostateczne środki antydumpin­ gowe na przywóz niektórych KMS wysyłanych z Wietnamu, bez względu na to, czy zgłoszono je jako pochodzące z Wietnamu, czy też nie. W wyniku dochodzenia w sprawie obejścia środków przeprowadzonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego Rada rozszerzyła, rozporządzeniem (WE) nr 33/2006 (8), ostateczne środki antydumpingowe na przywóz niektórych KMS wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, bez względu na to, czy zgłoszono je jako pochodzące z Laotańskiej Repub­ liki Ludowo-Demokratycznej, czy też nie. W sierpniu 2008 r. Rada rozszerzyła, rozporządzeniem (WE) nr 818/2008 (9), zakres środków na niektóre nieznacznie zmodyfikowane KMS, ponieważ stwierdzono obejście środków.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 250 z 5.10.2000, s. 1. C 21 z 24.1.2002, s. 25. L 359 z 4.12.2004, s. 11. L 232 z 1.7.2004, s. 1. L 7 z 12.1.2006, s. 1. L 221 z 19.8.2008, s. 1.

(3)

(4)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisję”) po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 119/97 (3), ostateczne cła antydumpingowe wahające się od 32,5 % do 39,4 % na przywóz niektórych kołowych mecha­ nizmów segregatorowych („KMS”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Wymienione stawki celne miały zastosowanie do KMS innych niż 17- i 23-kołowe, które to mechanizmy 17- i 23-kołowe podlegały cłu równemu różnicy między minimalną ceną importową w wysokości 325 EUR za 1 000 sztuk a ceną na granicy Unii, przed ocleniem, w każdym przypadku, gdy ta ostatnia była niższa niż minimalna cena impor­ towa.

(6)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 22 z 24.1.1997, s. 1.

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

L 49/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 34 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L49 - 32 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1034) (1)

 • Dz. U. L49 - 30 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/121/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 28 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

 • Dz. U. L49 - 26 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L49 - 22 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L49 - 21 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 162/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L49 - 20 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L49 - 18 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 160/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L49 - 16 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 159/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 14 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.