Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Data ogłoszenia:2010-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 22

Strona 1 z 4
L 49/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (1)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. (5). Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może jednak zostać rozwiązany wcześniej, jeśli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Proces stabilizacji i stowarzyszenia stanowi strategiczne ramy polityki Unii wobec regionu Bałkanów Zachodnich, a jego instrumenty – w tym partnerstwo europejskie, dialog polityczny i techniczny w ramach mechanizmu śledzenia procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz powiązane programy pomocowe Unii – mają zasto­ sowanie do Kosowa. Wykonywanie mandatu SPUE powinno być koordyno­ wane z Komisją, aby zapewnić spójność z pozostałymi właściwymi działaniami objętymi kompetencją Unii. Rada przewiduje, że uprawnienia i upoważnienia SPUE oraz międzynarodowego przedstawiciela cywilnego zostaną nadane tej samej osobie.

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33,

(6)

uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W dniu 10 czerwca 1999 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1244.

(2)

W dniu 15 września 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/623/WPZiB (2) w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygoto­ wawczy MMC/SPUE).

(8)

(9) (3)

W dniach 13–14 grudnia 2007 r. Rada Europejska podkreśliła, że Unia Europejska (UE) jest gotowa odgrywać wiodącą rolę we wzmacnianiu stabilności w regionie i w realizacji porozumienia określającego przyszły status Kosowa. Stwierdziła, że Unia jest gotowa do wspierania Kosowa na drodze ku trwałej stabilności, w tym poprzez misję w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) oraz wkład w międzynarodowe biuro cywilne będące elementem obecności międzynarodowej.

(10)

może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (3) oraz wspólne działanie 2008/123/WPZiB (4) w sprawie mianowania Pietera FEITHA Specjalnym Przed­ stawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie do dnia 28 lutego 2009 r.

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Pietera FEITHA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może zostać rozwią­ zany wcześniej, jeśli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustana­ wiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

(5) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 69. zmienione decyzją 2009/605/WZBiP (Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 20).

(1) Na mocy rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. (2) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, s. 29. (3) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92. (4) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 88.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 34 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L49 - 32 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1034) (1)

 • Dz. U. L49 - 30 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/121/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 28 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

 • Dz. U. L49 - 26 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L49 - 21 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 162/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L49 - 20 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L49 - 18 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 160/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L49 - 16 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 159/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 14 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010

 • Dz. U. L49 - 1 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.