Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

Data ogłoszenia:2010-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 26

Strona 1 z 2
L 49/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2010

DECYZJA RADY 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) Art. 3 akapit pierwszy, zdanie wprowadzające oraz lit. a) i k) otrzymują brzmienie: „Mandat SPUE, służący osiągnięciu celów związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB)/wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), o których mowa w art. 2, obejmuje: a) zwiększenie ogólnego wpływu UE w prowadzonym w Addis Abebie dialogu z UA i jej Komisją, jak również koordynacja tego dialogu, obejmującego cały zakres kwestii związanych z WPZiB/WPBiO w ramach stosunków UE – UA; k) utrzymywanie bliskich kontaktów i promowanie koordy­ nacji z kluczowymi partnerami międzynarodowymi UA obecnymi w Addis Abebie, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych, ale również z podmiotami niepaństwowymi, w całym zakresie kwestii dotyczących WPZiB/WPBiO objętych stosunkami UE – UA”. 3) Art. 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 grudnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/805/WPZiB (1) w sprawie mianowania Koena VERVAEKEGO Specjalnym Przedstawicielem Unii Europej­ skiej (SPUE) przy Unii Afrykańskiej (UA). W dniu 1 grudnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/898/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może jednak wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która

(2)

(3)

(4)

może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

Wykonywanie mandatu 1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu i działa pod zwierzchnictwem WP. 2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje działania wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym, bez uszczerbku dla uprawnień WP”. 4) Art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/898/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Koena VERVAEKEGO jako SPUE przy UA przedłuża się niniejszym do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych”.

(1) Dz.U. L 323 z 8.12.2007, s. 45. (2) Dz.U. L 322 z 2.12.2008, s. 50.

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem mandatu SPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wynosi 1 850 000 EUR. 2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1 kwalifikują się do finansowania od dnia 1 stycznia 2009 r. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europej­ skiej”.

26.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/27

5) Art. 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 34 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L49 - 32 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1034) (1)

 • Dz. U. L49 - 30 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/121/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 28 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

 • Dz. U. L49 - 22 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L49 - 21 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 162/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L49 - 20 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L49 - 18 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 160/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L49 - 16 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 159/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 14 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010

 • Dz. U. L49 - 1 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.