Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

Data ogłoszenia:2010-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 28

L 49/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2010

DECYZJA RADY 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) Art. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„e) wspiera prace Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w regionie.”

3) Art. 4 otrzymuje brzmienie:

W dniu 24 lipca 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/612/WPZiB (1) w sprawie mianowania Ettore F. SEQUI Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Afganistanie na okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/135/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE w Afganistanie do dnia 28 lutego 2010 r. Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2009/135/WPZiB, Rada przyjęła dnia 15 czerwca 2009 r. wspólne działanie 2009/467/WPZiB (3) rozsze­ rzające mandat SPUE w Afganistanie w taki sposób, by obejmował Pakistan. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 marca 2010 r. SPUE w Afganistanie i Pakistanie będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

„Artykuł 4 Wykonywanie mandatu 1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu i działa pod zwierzchnictwem WP.

(2)

(3)

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje działania wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym, bez uszczerbku dla uprawnień WP.”

(4)

4) Art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

(5)

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wynosi 2 830 000 EUR.”;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym we wspólnym działaniu 2009/467/WPZiB wpro­ wadza się następujące zmiany: 1) Art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Ettore F. SEQUI zostaje mianowany Specjalnym Przedstawi­ cielem Unii Europejskiej (SPUE) w Afganistanie i Pakistanie do dnia 31 marca 2010 r.”;

(1) Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 60. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 61. (3) Dz.U. L 151 z 16.6.2009, s. 41.

„2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1 kwalifikują się do finansowania od dnia 1 marca 2009 r. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.”

5) Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostępnych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu. Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat konkretnych kwestii politycznych związa­ nych z mandatem. SPUE bezzwłocznie powiadamia Radę i Komisję o składzie swojego zespołu.”

26.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/29

6) Art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przedstawicielstwo Unii lub, zależnie od przypadku, państwa członkowskie zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.” 7) W art. 10 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) zapewnia wdrażanie wszelkich uzgodnionych zaleceń wydawanych po regularnych ocenach bezpieczeństwa oraz dostarczanie WP, Radzie i Komisji pisemnych spra­ wozdań o wdrażaniu tych zaleceń i o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu.” 8) Art. 11 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Sprawozdawczość SPUE regularnie przedkłada WP i KPiB sprawozdania ustne i pisemne. W razie potrzeby SPUE składa również sprawo­ zdania grupom roboczym Rady. Regularne sprawozdania pisemne są rozprowadzane w sieci COREU. Na zalecenie WP lub KPiB, SPUE może składać sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicznych.” 9) Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 12 Koordynacja 1. SPUE propaguje ogólną koordynację polityczną Unii. Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich instrumentów Unii w terenie, aby realizować cele polityczne Unii. SPUE koordynuje swoje działania z działania-

mi Komisji, jak również z działaniami SPUE w Azji Środ­ kowej. SPUE regularnie przekazuje informacje misjom państw członkowskich i delegaturom Unii. 2. Szefowie delegatur Unii i szefowie misji państw człon­ kowskich utrzymują ścisłą współpracę ze SPUE w terenie. Dokładają wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE udziela szefowi misji poli­ cyjnej UE w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) wskazówek dotyczących lokalnej sytuacji politycznej. W miarę potrzeb SPUE i cywilny dowódca operacji konsultują się wzajemnie. SPUE współpracuje również w terenie z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi.” Artykuł 2 Na zakończenie mandatu SPUE przedstawia WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z wykonania mandatu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Stosuje się ją od dnia 1 marca 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 34 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L49 - 32 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1034) (1)

 • Dz. U. L49 - 30 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/121/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 26 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L49 - 22 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L49 - 21 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 162/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L49 - 20 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L49 - 18 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 160/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L49 - 16 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 159/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 14 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010

 • Dz. U. L49 - 1 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.