Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2010-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 34

Strona 1 z 2
L 49/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich (2010/123/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi załącznika X do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Współczynniki korygujące stosowane do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracow­ ników kontraktowych Wspólnot Europejskich, pełniących służbę w krajach trzecich, dostosowane zostają w przypadku krajów wskazanych w załączniku. Załącznik ten zawiera pięć tabel dotyczących poszczególnych miesięcy, określających kraje, których dostosowania dotyczą, i kolejne daty zastosowania dla każdego z nich (1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r.). Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagro­ dzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi rozpo­ rządzenia finansowego i odpowiadają poszczególnym datom określonym w akapicie pierwszym. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 613/2009 (2) zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu pracowniczego, ustalono współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2008 r. wypłacane w walucie krajów zatrudnienia wynagrodzenia urzęd­ ników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regula­ minu pracowniczego należy dostosować niektóre współ­ czynniki korygujące stosowane od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. w przypadku gdy, w świetle danych statystycznych, jakimi dysponuje Komisja, zmiana kosztów utrzymania mierzonych na podstawie współ­ czynnika korygującego oraz odpowiedniego kursu walu­ towego przekroczyła w niektórych krajach trzecich 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Catherine ASHTON

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 1.

26.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/35

ZAŁĄCZNIK LUTY 2009

Parytety gospodarcze - luty 2009 r. Współczynniki korygujące luty 2009 r. (**)

Miejsce zatrudnienia

Kursy walutowe - luty 2009 r. (*)

Azerbejdżan (1) Białoruś (2) Chile Chiny Kolumbia Indie Indonezja (Dżakarta) Kazachstan (Ałmaty) (1) Kenia Lesotho Liberia Pakistan Sierra Leone Trynidad i Tobago Zambia (1)

(*) (**) (1) (2)

0,9962 2 192 478,2 8,502 2 300 35,8 10 540 150,2 78,23 6,198 84,28 48,48 3 356 6,291 3 331

1,0578 3 495,42 810,48 8,9653 2 990,32 64,075 14 913,8 161,79 103,009 12,9979 84,6997 101,889 3 998,59 8,10395 6 548,29

94,2 62,7 59,0 94,8 76,9 55,9 70,7 92,8 75,9 47,7 99,5 47,6 83,9 77,6 50,9

1 EURO = jednostki waluty krajowej (z wyjątkiem Kuby, Ekwadoru i Salwadoru, gdzie zamiast niej używa się USD). Bruksela = 100 %. Współczynnik dla tego miejsca dostosowuje się dwukrotnie: dla lutego 2009 r. i dla czerwca 2009 r. Współczynnik dla tego miejsca dostosowuje się dwukrotnie: dla lutego 2009 r. i dla maja 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 49 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 32 z 201026.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1034) (1)

 • Dz. U. L49 - 30 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/121/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 28 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

 • Dz. U. L49 - 26 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L49 - 22 z 201026.2.2010

  Decyzja Rady 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L49 - 21 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 162/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L49 - 20 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L49 - 18 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 160/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L49 - 16 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 159/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 14 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010

 • Dz. U. L49 - 1 z 201026.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.