Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 50 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 50 POZ 18

L 50/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2010/124/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 255 akapit drugi, uwzględniając inicjatywę prezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2010 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zawarte są w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedli­ wości oraz Sądu są mianowani za wspólnym porozumie­ niem przez rządy państw członkowskich po konsultacji z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie kandy­ datów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego. Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Spra­ wiedliwości i Sądu, członków krajowych sądów najwyż­ szych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski. Należy zatem ustalić zasady działania komitetu,

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

(2)

Przewodniczący

27.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/19

ZAŁĄCZNIK ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU, O KTÓRYM MOWA W ART. 255 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 1. Zadania Komitet opiniuje kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich zgodnie z art. 253 i 254 TFUE. 2. Skład Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur propo­ nuje Parlament Europejski. 3. Czas trwania mandatu Członkowie komitetu są mianowani na okres czterech lat. Członkowie, którzy kończą sprawowanie funkcji przed upływem tego okresu, są zastępowani na okres pozostający do zakończenia ich mandatu. Mandat członków komitetu może zostać jednokrotnie odnowiony. 4. Przewodnictwo w komitecie oraz sekretariat Komitetowi przewodniczy wybrany w tym celu przez Radę jeden z jego członków. Sekretariat Generalny Rady zapewnia obsługę sekretariatu komitetu. Dostarcza on wsparcia administracyjnego niezbęd­ nego dla prowadzenia prac komitetu, w tym również w zakresie tłumaczenia dokumentów. 5. Kworum i obrady Obrady komitetu są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej pięciu jego członków. Obrady odbywają się przy drzwiach zamkniętych. 6. Zwrócenie się do komitetu i wniosek o dodatkowe informacje Niezwłocznie po złożeniu przez rząd państwa członkowskiego propozycji kandydatury Sekretariat Generalny Rady przekazuje tę propozycję przewodniczącemu komitetu. Komitet może zwrócić się do rządu, który wystąpił z przedmiotową propozycją, o przekazanie dodatkowych infor­ macji lub innych materiałów, które uzna za niezbędne do celów obrad. 7. Przesłuchanie Komitet przesłuchuje kandydata w czasie niejawnego posiedzenia, chyba że przedmiotem propozycji jest odnowienie mandatu sędziego lub rzecznika generalnego. 8. Uzasadnienie i przedstawienie opinii Opinia wydawana przez komitet jest opatrzona uzasadnieniem. Uzasadnienie wskazuje zasadnicze argumenty będące podstawą opinii komitetu. Opinia komitetu przekazywana jest przedstawicielom rządów państw członkowskich. Ponadto na wniosek prezydencji przewodniczący komitetu przedstawia tę opinię przedstawicielom rządów państw członkowskich zebranych w Radzie. 9. Postanowienia finansowe Członkowie komitetu, od których wykonywanie powierzonych im funkcji wymaga wyjazdów poza miejsce zamiesz­ kania, otrzymują zwrot kosztów i dietę na warunkach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. określającego uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1). Wynikłe stąd koszty pokrywa Rada.

(1) Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 50 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 20 z 201027.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 • Dz. U. L50 - 15 z 201027.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 167/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2010 r.

 • Dz. U. L50 - 13 z 201027.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 166/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 8 z 201027.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 201027.2.2010

  Dyrektywa Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.