Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2010-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 13

2.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA EUROPEJSKA,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczają­ cych w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. Decyzja Rady 2010/92/WPZiB (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004,

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

João VALE DE ALMEIDA

(1)

(2)

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 41 z 16.2.2010, s. 6. (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66.

L 51/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) W części I „Osoby fizyczne” skreśla się następujące wpisy:

Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Powód umieszczenia w wykazie/Dane identyfikacyjne

3. Al Shanfari, Thamer Bin

Były przewodniczący Oryx Group i Oryx Natural Resources (zob. poz. 22 w części II), ur. 3.1.1968 r. Osoba powiązana z rządem i zamieszana w działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa. Były starszy członek Komitetu Biura Politycznego ZANU-PF, przywódca ZAPU, ur. w 1939 r. Były członek Biura Politycznego, jako taki mający silne powiązania z rządem i jego polityką. Sekretarz ds. gospodarczych w Biurze Politycznym ZANUPF, ur. w 1935 r. Członek Biura Politycznego, jako taki mający silne powią­ zania z rządem i jego polityką. Wiceprezydent, ur. 6.12.1923 r. Członek rządu, jako taki zamieszany w działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw czło­ wieka i państwa prawa. Członek Biura Politycznego i partyjnego Komitetu ds. Zwiększenia Udziału i Uprawnień Ludności Miejscowej, ur. 27.9.1943 r. Były członek służb bezpieczeństwa, brał dział w kształtowaniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu tą polityką. Członek Biura Politycznego.

27.1.2009

39. Dabengwa, Dumiso

25.7.2002

54. Hove, Richard

25.7.2002

113. Msika, Joseph W

25.7.2002

203. Zvinavashe, Vitalis

21.2.2002

2) W części II „Osoby prawne, podmioty lub organy” skreśla się następujące wpisy:

Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2

Imię i nazwisko:

Dane identyfikacyjne/Powód umieszczenia w wykazie

16. Industrial Development Corporation of Zimbabwe 17. Intermarket Holdings Ltd

93 Park Lane, PO Box CY1431, Harare, Zimbabwe. Przedsiębiorstwo w całości należące do rządu Zimbabwe. Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Spółka zależna ZB Financial Holdings Ltd. Alexander Forbes Building, Windhoek, Namibia; Parc Nicol Offices, 6, 301 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng 2021, Republika Południowej Afryki. S Drive, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; 3 Victor Darcy Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Bank of Nova Scotia Buil­ ding, 4th Floor, Georgetown, Grand Cayman, Kajmany. Spółka umożliwiająca urzędnikom ZANU-PF czerpanie osobistych korzyści z przedsiębiorstw górniczych w Demokratycznej Republice Konga. Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Przedsiębiorstwo w całości należące do ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

27.1.2009

22. Oryx Diamonds Ltd (alias Oryx Natural Resources)

27.1.2009

27. Scotfin Ltd

27.1.2009

2.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/15

33. ZB Financial Holdings Ltd (alias Finhold)

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Ponad 75 % przedsiębiorstwa należy do rządu Zimbabwe. Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Przedsiębiorstwo w całości należące do ZB Financial Holdings Ltd. 2 Redcliff, Zimbabwe. Ponad 88 % przedsiębiorstwa należy do rządu Zimbabwe.

27.1.2009

34. ZB Holdings Ltd

27.1.2009

37. Zimbabwe Iron and Steel Company (alias Zisco, Ziscosteel) 39. Zimre Holdings Ltd

27.1.2009

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe. Ponad 69 % przedsiębiorstwa należy do rządu Zimbabwe. 9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe. Przedsiębiorstwo w całości należące do Zimre Holdings Ltd.

27.1.2009

40. Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd

27.1.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L51 - 25 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

 • Dz. U. L51 - 24 z 20102.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

 • Dz. U. L51 - 23 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L51 - 22 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L51 - 19 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L51 - 18 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

 • Dz. U. L51 - 16 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 11 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

 • Dz. U. L51 - 9 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

 • Dz. U. L51 - 8 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L51 - 2 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L51 - 1 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.