Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

Data ogłoszenia:2010-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 18

L 51/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2009/138/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: Dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 3a 1. Państwa członkowskie – w porozumieniu z ich orga­ nami krajowymi i zgodnie z przepisami krajowym oraz prawem międzynarodowym – dokonują na ich terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, jeżeli mają informacje dające uzasadnione podstawy do podejrzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane na mocy art. 3. 2. Statki powietrzne i statki wodne przewożące ładunki do Somalii i z tego kraju podlegają wymogowi przedstawienia dodatkowej informacji przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem o wszystkich towarach przywożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych. 3. W przypadku wykrycia towarów, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane zgodnie z art. 3, państwa członkowskie dokonują ich zajęcia i likwidacji (przez zniszczenie lub pozbawienie możliwości działania).” Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dnia 10 grudnia 2002 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczają­ cych wobec Somalii (1) w związku z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 733 (1992), 1356 (2001) oraz 1425 (2002) dotyczących objęcia Somalii embargiem na broń. Dnia 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2009/138/WPZiB (2) wdrażające rezolucję RB ONZ nr 1844 (2008) wprowadzającą środki ogranicza­ jące wobec podmiotów usiłujących nie dopuścić do pokojowych działań politycznych lub blokować takie działania, lub wobec podmiotów, które przez użycie siły zagrażają tymczasowym instytucjom federalnym w Somalii lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), lub podejmują działania podważające stabil­ ność w Somalii i w regionie. Dnia 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1907 (2009) wzywającą wszystkie państwa, by w porozumieniu z ich organami krajowymi i zgodnie z przepisami krajowym i prawem międzynarodowym dokonywały na ich terytorium, w tym w portach lotni­ czych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyła­ nych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, o ile dane państwo posiada informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy ogólnego i pełnego embarga na przywóz broni do Somalii ustanowionego zgodnie z ust. 5 rezolucji RB ONZ nr 733 (1992) oraz uzupełnionego i zmienionego poprzez kolejne rezolucje. Wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB w związku z tym zostać zmienione. powinno

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r. W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

(4) (5)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 73.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L51 - 25 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

 • Dz. U. L51 - 24 z 20102.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

 • Dz. U. L51 - 23 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L51 - 22 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L51 - 19 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L51 - 16 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 13 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 11 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

 • Dz. U. L51 - 9 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

 • Dz. U. L51 - 8 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L51 - 2 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L51 - 1 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.