Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

Data ogłoszenia:2010-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 19

Strona 1 z 3
2.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19

DECYZJA RADY 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: 1. Państwa członkowskie podejmują konieczne działania, aby uniemożliwić sprzedaż i dostawę broni oraz wszelkiego typu pokrewnego wyposażenia – w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego oraz części zamiennych do nich – do Erytrei przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub za pomocą statków powietrznych lub jednostek pływają­ cych państw członkowskich, niezależnie od tego czy pochodzą z ich terytoriów. 2. Zakazane jest dostarczanie Erytrei przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem towarów, o których mowa w ust. 1. 3. Zakazane jest również nabywanie przez obywateli państw członkowskich lub z wykorzystaniem jednostek pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrz­ nych towarów pochodzących z Erytrei, o których mowa w ust. 1, oraz uzyskiwanie przez obywateli państw członkow­ skich pochodzącej z terytorium Erytrei pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem towarów, o których mowa w ust. 1. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie - w porozumieniu ze swoimi orga­ nami krajowymi i zgodnie ze swoimi przepisami krajowym oraz prawem międzynarodowym - dokonują na swoim teryto­ rium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszel­ kich ładunków wysyłanych do i przysyłanych z Erytrei, jeżeli mają informacje dające uzasadnione podstawy do podejrzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, prze­ kazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji. 2. Statki powietrzne i jednostki pływające przewożące ładunki do oraz z Erytrei podlegają obowiązkowi przedsta­ wienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynię­ ciem dodatkowej informacji o wszystkich towarach przywożo­ nych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych. 3. W przypadku wykrycia towarów, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane na mocy niniej­ szej decyzji, państwa członkowskie dokonują ich zajęcia i likwidacji (przez zniszczenie lub pozbawienie możliwości dzia­ łania).

(1)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczają­ cych wobec Somalii (1) wdrażające rezolucję Rady Bezpie­ czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1844 (2008) wprowadzającą środki ogranicza­ jące wobec osób usiłujących uniemożliwić lub zablo­ kować pokojowe działania polityczne, osób które grożą siłą tymczasowym instytucjom federalnym Somalii lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), lub które podejmują działania zagrażające stabilności Somalii i regionu.

(2)

W dniu 14 stycznia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1862 (2009) na temat sporu granicznego między Dżibuti a Erytreą i jego ewentualnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo w regionie.

(3)

W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1907 (2009) nakładającą embargo na przywóz broni do Erytrei i wzywającą wszystkie państwa, by w porozumieniu ze swoimi organami i zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi oraz prawem międzynaro­ dowym dokonywały na swoim terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Erytrei i przysyłanych z Erytrei, o ile dane państwo posiada informacje dające uzasadnione podstawy do podejrzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazy­ wanie lub wywóz są zakazane na mocy wspomnianej rezolucji lub ogólnego, całkowitego embarga na przywóz broni do Somalii ustanowionego zgodnie z ust. 5 rezo­ lucji RB ONZ nr 733 (1992) oraz uzupełnionego i zmienionego kolejnymi rezolucjami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L51 - 25 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

 • Dz. U. L51 - 24 z 20102.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

 • Dz. U. L51 - 23 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L51 - 22 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L51 - 18 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

 • Dz. U. L51 - 16 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 13 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 11 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

 • Dz. U. L51 - 9 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

 • Dz. U. L51 - 8 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L51 - 2 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L51 - 1 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.