Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 2

Strona 1 z 4
L 51/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nego portu lub portu lotniczego lub kolejnych portów lub portów lotniczych, zgodnie z art. 184e rozporzą­ dzenia (EWG) nr 2454/93, konieczne jest dodanie do załącznika 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nowego wymaganego elementu danych oraz związanego z nim wyjaśnienia dotyczącego danych.

(5)

Artykuły 4k–4t rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 (3) stanowią, że przedsię­ biorcy, którzy nie mają siedziby na obszarze celnym Wspólnoty, podlegają rejestracji przez organ celny lub wyznaczony organ danego państwa członkowskiego. Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy nieposiada­ jący siedziby na obszarze celnym Wspólnoty, którzy złożą we Wspólnocie zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą odprawy czasowej, będą zwolnieni z obowiązku rejestracji w celu uzyskania numeru rejes­ tracyjnego i identyfikacyjnego przedsiębiorcy (EORI), jeżeli zakończą tę procedurę poprzez powrotny wywóz. Przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium innej niż Unia Europejska umawiającej się strony Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, zatwier­ dzonej decyzją Rady 87/415/EWG (4), którzy składają zgłoszenie celne o objęcie towarów wspólną procedurą tranzytową, a także przedsiębiorcom posiadającym siedziby w Andorze i San Marino, którzy składają zgło­ szenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu wspólnotowego, przydzielono już numery identyfika­ cyjne przedsiębiorców, które można wykorzystać w celu ich zidentyfikowania. Należy zatem zwolnić ich z obowiązku rejestracji w celu uzyskania numeru EORI. Zakres takiego wyłączenia powinien się jednak ograni­ czać jedynie do przypadków, w których dane przedsta­ wione w zgłoszeniu celnym nie są wykorzystywane w charakterze przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej, ponieważ w takich przypadkach numer EORI jest istotny dla potrzeb dokonania analizy ryzyka. Z uwagi na art. 186 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 312/2009 należy dostosować załącznik 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Aby urząd celny pierwszego portu lub portu lotniczego wprowadzenia miał w stosownych przypadkach możli­ wość przekazania informacji niezbędnych do przeprowa­ dzenia stosownej analizy ryzyka urzędowi celnemu kolej­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 302 z 19.10.1992, s. 1. 253 z 11.10.1993, s. 1. 98 z 17.4.2009, s. 3. 226 z 13.8.1987, s. 1.

Załącznik 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien odzwierciedlać fakt, że w niektórych szczegól­ nych przypadkach należności celne są nakładane na mocy umów o unii celnej zawartych przez Unię Euro­ pejską. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywo­ zowych do produktów rolnych (5) zostało uchylone. Warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozo­ wych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem, są obecnie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (6), natomiast rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 (7) określa szczegó­ łowe zasady stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny, które wymagają objęcia dozorem celnym i kontrolą celną podczas produkcji przed ich wywozem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L51 - 25 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

 • Dz. U. L51 - 24 z 20102.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

 • Dz. U. L51 - 23 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L51 - 22 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L51 - 19 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L51 - 18 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

 • Dz. U. L51 - 16 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 13 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 11 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

 • Dz. U. L51 - 9 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

 • Dz. U. L51 - 8 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L51 - 1 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.