Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

Data ogłoszenia:2010-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 23

2.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/23

DECYZJA RADY 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące skierowanych przeciwko Liberii środków ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

– wyłącznie do osobistego użytku – przez personel Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humani­ tarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy; c) innego nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przezna­ czonego wyłącznie do użytku humanitarnego lub ochronnego, udzielania pomocy technicznej lub prowa­ dzenia szkoleń technicznych związanych z takim sprzętem, o których powiadomiono wcześniej komitet ustanowiony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1521 (2003) pkt 21 (»Komitet ds. Sankcji«). 2. Dostawa, sprzedaż lub przekazywanie uzbrojenia i materiałów z nim związanych lub świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. a) i c), wymagają zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. Państwa członkowskie rozważają oddzielnie każdy przy­ padek dostaw na mocy ust. 1 lit. a) i c), biorąc w pełni pod uwagę kryteria określone we wspólnym stanowisku Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojsko­ wego (1). Państwa członkowskie żądają zastosowania odpo­ wiednich środków bezpieczeństwa przeciwko nadużyciu uprawnień udzielonych na mocy niniejszego ustępu i w stosownych przypadkach zapewniają możliwość odesłania dostarczonego uzbrojenia i materiałów z nim związanych. 3. Państwa członkowskie z wyprzedzeniem powiadamiają Komitet ds. Sankcji o wszelkich dostawach uzbrojenia i materiałów z nim związanych przeznaczonych dla rządu Liberii lub o świadczeniu wszelkiej pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działalnością wojskową rządu Liberii, innych niż te, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b). ___________ (1) Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczają­ cych skierowanych przeciwko Liberii (1). W dniu 17 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezo­ lucję nr 1903 (2009) odnawiającą na okres kolejnych 12 miesięcy środki ograniczające dotyczące podróżowania i zmieniającą środki ograniczające dotyczące broni. Wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione. Wykonanie niektórych z tych środków wymaga dalszego działania Unii, Artykuł 1

(2)

(3) (4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

We wspólnym stanowisku 2008/109/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Państwa członkowskie podejmują konieczne środki, by zapobiegać bezpośredniej i pośredniej dostawie, sprzedaży lub przekazywaniu uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim związanych oraz zapewnianiu pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w tym finansowania i pomocy finansowej, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub za pomocą jednostek pływających lub statków powietrznych państwa członkowskiego, przeznaczonych dla wszystkich podmiotów pozarządowych i osób działających na teryto­ rium Liberii.”; 2) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 1. Artykuł 1 nie ma zastosowania do: a) uzbrojenia i materiałów z nim związanych oraz szkoleń i pomocy technicznej mających wyłącznie stanowić wsparcie lub przeznaczonych do wykorzystania przez misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL); b) odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Liberii

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r. W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 38 z 13.2.2008, s. 26.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L51 - 25 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

 • Dz. U. L51 - 24 z 20102.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

 • Dz. U. L51 - 22 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L51 - 19 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L51 - 18 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

 • Dz. U. L51 - 16 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 13 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 11 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

 • Dz. U. L51 - 9 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

 • Dz. U. L51 - 8 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L51 - 2 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L51 - 1 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.