Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

Data ogłoszenia:2010-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 24

L 51/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/130/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie staty­ styk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, uwzględniając wniosek złożony przez Belgię w dniu 30 lipca 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Bułgarię w dniu 20 lipca 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Republikę Czeską w dniu 30 lipca 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Niemcy w dniu 23 lipca 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Polskę w dniu 31 lipca 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Portugalię w dniu 20 lipca 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Szwecję w dniu 30 lipca 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Należy przyznać takie odstępstwa Belgii, Bułgarii, Repub­ lice Czeskiej, Niemcom, Polsce, Portugalii i Szwecji w następstwie złożonych przez te kraje wniosków. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 543/2009 państwo członkowskie, któremu udzielono odstępstwa, stosuje w dalszym ciągu przepisy rozporządzeń Rady (EWG) nr 837/90 (2) i (EWG) nr 959/93 (3) przez czas trwania odstępstwa. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych usta­ nowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4), Artykuł 1

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Republice Czeskiej udziela się odstępstwa w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 543/2009 do dnia 31 grudnia 2010 r. 2. Belgii, Bułgarii, Niemcom, Polsce, Portugalii i Szwecji udziela się odstępstwa w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 543/2009 do dnia 31 grudnia 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii oraz Królestwa Szwecji.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 543/2009 Komisja może udzielić państwom członkowskim odstęp­ stwa w wykonywaniu wymienionego rozporządzenia, jeżeli zastosowanie tego rozporządzenia do krajowych systemów statystycznych wymaga poważnych dosto­ sowań i może wiązać się z istotnymi problemami natury praktycznej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 88 z 3.4.1990, s. 1. (3) Dz.U. L 98 z 24.4.1993, s. 1. (4) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 51 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

 • Dz. U. L51 - 25 z 20102.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

 • Dz. U. L51 - 23 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L51 - 22 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L51 - 19 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L51 - 18 z 20102.3.2010

  Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

 • Dz. U. L51 - 16 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 13 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 11 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

 • Dz. U. L51 - 9 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

 • Dz. U. L51 - 8 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L51 - 2 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L51 - 1 z 20102.3.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.