Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 52 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 177/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 52 POZ 28

Strona 1 z 4
L 52/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 177/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ochrony uzasadnionych oczekiwań przedsię­ biorców pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglu­ gowej wydane przed datą rozpoczęcia stosowania niniej­ szego rozporządzenia należy uznać za pozwolenia wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Aby zapewnić dostępność wszystkich pozwoleń w tym samym systemie elektronicznym, pozwolenia wydane uprzednio należy przechowywać w elektronicznym systemie służącym do przekazywania i wymiany infor­ macji, wykorzystywanym do celów wydawania świadectw AEO. Należy przyznać państwom członkowskim i organom celnym wystarczająco dużo czasu na ustanowienie w pełni funkcjonalnego elektronicznego systemu służą­ cego do przekazywania i wymiany informacji. Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące danych umiesz­ czonych w zgłoszeniu tranzytowym określonych w załączniku 37a do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1192/2008 stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r., należy postanowić, że zmiany tych przepisów stosuje się również ze skut­ kiem od tej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu poprawy jasności należy zmienić strukturę art. 313 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) określającego przypadki, w których uznaje się, że towary mają status wspólnotowy. Aby utworzyć europejski obszar transportu morskiego bez barier, o którym mowa w komunikacie i planie dzia­ łania Komisji dotyczącym utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier (3), należy upro­ ścić zadania zarówno przedsiębiorców, jak i organów administracji celnej w odniesieniu do towarów przewo­ żonych drogą morską pomiędzy portami znajdującymi się w obszarze celnym Wspólnoty. Należy w szczególności ustanowić procedurę wydawania pozwoleń dla regularnych linii żeglugowych i rejestracji statków, wykorzystującą elektroniczny system służący do przekazywania i wymiany informacji, wykorzystywany do celów wydawania świadectw AEO, przewidziany w art. 14x rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Aby ograniczyć stosowanie dokumentów w formie papierowej, nie wymaga się przedstawienia wydruku manifestu przesłanego w formie wymiany danych, o którym mowa w art. 324e rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, jeżeli organy celne mają dostęp do elektronicz­ nego systemu służącego do przekazywania i wymiany informacji, zawierającego manifest przesłany w formie wymiany danych. Należy zmienić art. 324c ust. 1 w celu zawarcia w nim poprawnego odesłania do środków bezpieczeństwa podejmowanych w odniesieniu do pieczęci. Należy zmienić błędne odesłania do załącznika 37c do rozpo­ rządzenia (EWG) nr 2454/93 znajdujące się w danych umieszczonych w zgłoszeniu tranzytowym określonych w załączniku 37a do tego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1192/2008 (4). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. COM(2009) 10 wersja ostateczna. Dz.U. L 329 z 6.12.2008, s. 1.

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) art. 313 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 313 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 52 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 53 z 20103.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu okowit z owoców pestkowych i okowit z wytłoków z owoców pestkowych karbaminianem etylu i ograniczania tego zanieczyszczenia oraz monitorowania poziomu karbaminianu etylu w tych napojach (1)

 • Dz. U. L52 - 51 z 20103.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Trichoderma asperellum (szczep T34) i izopyrazamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1099) (1)

 • Dz. U. L52 - 50 z 20103.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dz. U. L52 - 48 z 20103.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 181/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L52 - 46 z 20103.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 180/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L52 - 44 z 20103.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 179/2010 z dnia 2 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L52 - 32 z 20103.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego (1)

 • Dz. U. L52 - 14 z 20103.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające załącznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków (1)

 • Dz. U. L52 - 1 z 20103.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 175/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2006/88/WE w zakresie środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg z gatunku Crassostrea gigas w związku z wykryciem herpeswirusa 1 μvar u ostryg (OsHV-1 μvar) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.