Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 53 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/473/WE w odniesieniu do uznania Australii kontynentalnej za wolną od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1063)

Data ogłoszenia:2010-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 53 POZ 10

L 53/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/473/WE w odniesieniu do uznania Australii kontynentalnej za wolną od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1063) (2010/134/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej załącznik IV część A sekcja I pkt 16.2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

są wolne od Xanthomonas campestris. W związku z powyższym wszystkie obszary Australii kontynentalnej, na których uprawia się owoce cytrusowe, powinny być uznane za wolne od szkodliwych organizmów. Należy zatem 2006/473/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 ust. 2 decyzji 2006/473/WE lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) Australia: Nowa Południowa Walia, Terytorium Północne, Queensland, Australia Południowa, Wiktoria oraz Australia Zachodnia;”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzją Komisji 2006/473/WE z dnia 5 lipca 2006 r. uznającą niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytruso­ wych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (2) stany australijskie Nowa Połu­ dniowa Walia, Australia Południowa i Wiktoria zostały uznane za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych). Australia przedstawiła szczegółowe informacje tech­ niczne oparte na wynikach programów kontroli i zwalczania chorób oraz na wieloletnich urzędowych wynikach badań wskazujące, że ognisko Xanthomonas campestris w stanie Queensland zostało skutecznie opano­ wane oraz że Terytorium Północne i Australia Zachodnia

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, s. 35.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 53 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 19 z 20104.3.2010

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2010/SC z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dz. U. L53 - 15 z 20104.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1196) (1)

 • Dz. U. L53 - 11 z 20104.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu ziemniaczanego (Solanum tuberosum L. linii EH92-527-1) zmodyfikowanego genetycznie w celu zwiększenia zawartości amylopektyny stanowiącej składnik skrobi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1193) (1)

 • Dz. U. L53 - 7 z 20104.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/14/UE z dnia 3 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia heptamaloksyloglukanu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L53 - 5 z 20104.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 184/2010 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L53 - 3 z 20104.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 183/2010 z dnia 3 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 1 z 20104.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 182/2010 z dnia 3 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Belokranjska pogača (GTS)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.