Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 1

Strona 1 z 39
5.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

300/2008 i aktów wykonawczych do tego rozporzą­ dzenia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowania Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Komisja powinna przyjąć szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz ogólne środki uzupełniające wspólne podstawowe normy, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia. Jeżeli środki te obejmują szczególne środki mające znaczenie dla ochrony, należy je uznać za informacje niejawne UE w rozumieniu decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej regulamin wewnętrzny (2) zgodnie z art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 300/2008 i nie publikować ich. Środki te powinny być przyjęte oddzielnie na podstawie decyzji skierowanej do państw członkowskich. Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 stosuje się w całości od daty podanej w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, ale nie później niż od dnia 29 kwietnia 2010 r. Rozporządzenie to powinno więc być stosowane od dnia 29 kwietnia 2010 r. w celu harmonizacji stosowania rozporządzenia (WE) nr

(5)

Metody, z uwzględnieniem technologii, wykrywania płynnych materiałów wybuchowych będą doskonalone w miarę upływu czasu. Zgodnie z postępem technicznym i zdobytym doświadczeniem na poziomie wspól­ notowym i ogólnoświatowym Komisja będzie, w stosownych przypadkach, przedstawiać wnioski doty­ czące nowelizacji przepisów technicznych i operacyjnych dotyczących kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli.

(1)

(2)

W związku z tym należy uchylić następujące rozporzą­ dzenia Komisji (WE): nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające wspólne specyfikacje dla krajo­ wych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (3), nr 1486/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. ustanawiające procedury przeprowa­ dzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (4), nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycz­ nych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (5) i nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (6), które wprowa­ dzały w życie rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (7).

(3)

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil­ nego utworzonego na podstawie art. 19 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 300/2008,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 169 213 221 221 355 z z z z z 8.7.2003, s. 44. 23.8.2003, s. 3. 22.6.2004, s. 6. 19.8.2008, s. 8. 30.12.2002, s. 1.

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

L 55/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 krajowe programy ochrony lotnictwa cywilnego w należyty sposób uwzględniają niniejsze rozporządzenie. Artykuł 3 Uchylenie Rozporządzenia (WE) nr 1217/2003, (WE) nr 1486/2003, (WE) nr 1138/2004 i (WE) nr 820/2008 tracą moc ze skutkiem od dnia 29 kwietnia 2010 r. Artykuł 4 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 83 z 20105.3.2010

  Sprostowanie do decyzji 2009/937/UE Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (  Dz.U. L 325 z 11.12.2009)

 • Dz. U. L55 - 78 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1203) (1)

 • Dz. U. L55 - 73 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863 x MON 810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1198) (1)

 • Dz. U. L55 - 68 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1197) (1)

 • Dz. U. L55 - 60 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L55 - 59 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 58 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 56 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.