Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

Data ogłoszenia:2010-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 60

Strona 1 z 6
L 55/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji (2010/138/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2010 r. W imieniu Komisji (1)

José Manuel BARROSO

Artykuł 1 Artykuły 1–29 regulaminu wewnętrznego Komisji zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, s. 26.

5.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/61

ZAŁĄCZNIK „ROZDZIAŁ I KOMISJA Artykuł 1 Zasada odpowiedzialności zbiorowej Komisja działa na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu wewnętrznego i w ramach priorytetów, które określa w oparciu o wytyczne polityczne ustanowione przez jej przewodniczącego, zgodnie z art. 17 ust. 6 TUE. Artykuł 2 Wytyczne polityczne, priorytety, program prac i budżet Na podstawie wytycznych politycznych ustanowionych przez swojego przewodniczącego, Komisja określa priorytety swoich działań i odzwierciedla je w swoim programie prac i projekcie budżetu, przyjmowanym co roku. Artykuł 3 Przewodniczący 1. Przewodniczący Komisji określa wytyczne polityczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania (1). Przewodniczący kieruje pracami Komisji tak, aby zagwarantować realizację tych wytycznych. 2. Przewodniczący Komisji decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji tak, aby zapewnić spójność, skuteczność i kolegialność jej działania (2). Nie naruszając postanowień art. 18 ust. 4 TUE, przewodniczący przydziela członkom Komisji specyficzne dziedziny działalności, w odniesieniu do których są oni zwłaszcza odpowiedzialni za przygotowanie prac Komisji i wykonywanie jej decyzji (3). Przewodniczący może zwrócić się do członków Komisji o podejmowanie specyficznych działań mających na celu zagwarantowanie realizacji ustanowionych przez niego wytycznych politycznych i priorytetów określonych przez Komisję. Przewodniczący może w każdej chwili zmienić podział zakresu obowiązków (4). Członkowie Komisji wykonują funkcje powierzone im przez przewodniczącego i jemu podlegają (5). 3. Przewodniczący mianuje wiceprzewodniczących, innych niż Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, spośród członków Komisji (6) oraz ustala porządek pierwszeństwa w Komisji. 4. Przewodniczący może powoływać spośród członków Komisji grupy, wyznacza przy tym ich przewodniczącego, określa zakres uprawnień i zasady funkcjonowania, a także ustala ich skład i okres działalności. 5. Przewodniczący reprezentuje Komisję. Wyznacza członków Komisji, którzy pomagają mu w wykonywaniu tego zadania. 6. Nie naruszając przepisów art. 18 ust. 1 TUE, członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda (7). Artykuł 4 Procedury decyzyjne Decyzje Komisji podejmowane są: a) na posiedzeniach Komisji w drodze procedury ustnej, zgodnie z przepisami art. 8 niniejszego regulaminu wewnętrz­ nego; lub b) w drodze procedury pisemnej, zgodnie z przepisami art. 12 niniejszego regulaminu wewnętrznego; lub

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Traktat o Unii Europejskiej, art. 17 ust. 6 lit. a). Traktat o Unii Europejskiej, art. 17 ust. 6 lit. b). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 248. Zob. przypis 3. Zob. przypis 3. Traktat o Unii Europejskiej, art. 17 ust. 6 lit. c). Traktat o Unii Europejskiej, art. 17 ust. 6 akapit drugi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 83 z 20105.3.2010

  Sprostowanie do decyzji 2009/937/UE Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (  Dz.U. L 325 z 11.12.2009)

 • Dz. U. L55 - 78 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1203) (1)

 • Dz. U. L55 - 73 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863 x MON 810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1198) (1)

 • Dz. U. L55 - 68 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1197) (1)

 • Dz. U. L55 - 59 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 58 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 56 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.