Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 12

L 56/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2010/143/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 4,

(6)

W decyzji Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotyczącej środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (3) usta­ nowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w związku z chorobą pęcherzykową świń dla regionów Włoch, które zostały uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie zostały za takie uznane. Władze Włoch spełniły wymogi doty­ czące informacji przewidziane w art. 11 tej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

W artykule 3 ust. 6 tiret pierwsze decyzji 2009/470/WE ustanowiono reguły dotyczące części niektórych kosztów poniesionych przez państwo członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finansowego Unii.

(1)

W decyzji 2009/470/WE określono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy pod warunkiem zastosowania środków służących zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń.

(7)

(2)

Choroba pęcherzykowa świń jest zakaźną chorobą wiru­ sową świń, klinicznie nie dającą się odróżnić od prysz­ czycy i w konsekwencji powodującą zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz wywozie do państw trzecich.

(8)

Wkład finansowy Unii przeznaczony na środki stoso­ wane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (4).

(3)

We Włoszech wystąpiły w 2009 r. ogniska choroby pęcherzykowej świń. Nawrót tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich w Unii. Na podstawie art. 3 ust. 2 decyzji Rady 90/424/EWG (2) Włochy przyjęły środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby.

(9)

Włochy całkowicie wypełniły swoje zobowiązania tech­ niczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 4 decyzji 2009/470/WE i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(4)

W przypadku wystąpienia ogniska choroby pęcherzy­ kowej świń zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się czyn­ nika chorobotwórczego do innych gospodarstw, w których hodowane są świnie w danym państwie człon­ kowskim, a także do innych państw członkowskich i państw trzecich poprzez handel żywymi świniami lub otrzymanymi z nich produktami.

W dniach 21 maja 2009 r. i 10 czerwca 2009 r. Włochy przedłożyły szacunkowe podsumowanie kosztów ponie­ sionych w celu zwalczenia choroby pęcherzykowej świń.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(3) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 28. (4) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

6.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/13

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wkład finansowy Unii na rzecz Włoch Przyznaje się Włochom wkład finansowy Unii na pokrycie niektórych kosztów poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 decyzji 2009/470/WE, podję­ tych w 2009 r. w celu zwalczania choroby pęcherzykowej świń. Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 16 z 20106.3.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 14 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L56 - 8 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.