Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 14

Tytuł:

Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 14

L 56/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej Republika Cypryjska i Rumunia oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej­ skiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej. Wobec powyższego stan oświadczeń dotyczących uznania właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do orzekania w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej, jest następujący: — Królestwo Hiszpanii oświadcza, że uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. a) (1), — Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Fran­ cuska, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księ­ stwo Luksemburga, Republika Węgierska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portu­ galska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) (2), — składając wyżej wspomniane oświadczenia, Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rumunia i Republika Słowenii zastrzegły sobie prawo wpro­ wadzenia w prawie krajowym przepisu stanowiącego, że w przypadku gdy pytanie dotyczące ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podniesiono w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, sąd ten zobowiązany jest wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(1) Informację dotyczącą oświadczenia Królestwa Hiszpanii opublikowano w Dz.U. L 114 z 1.5.1999, s. 56 i Dz.U. C 120 z 1.5.1999, s. 24. (2) Informację dotyczącą oświadczenia Republiki Czeskiej opublikowano w Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 980. Informację dotyczącą oświadczenia Republiki Francuskiej opublikowano w Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 19 i Dz.U. C 318 z 14.12.2005, s. 1. Informację dotyczącą oświadczeń pozostałych wymienionych państw członkowskich, oprócz Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Słowenii, opublikowano w Dz.U. L 114 z 1.5.1999, s. 56 i Dz.U. C 120 z 1.5.1999, s. 24. Informację dotyczącą oświadczeń Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Słowenii opublikowano w Dz.U. L 70 z 14.3.2008, s. 23 i Dz.U. C 69 z 14.3.2008, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 16 z 20106.3.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 12 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

 • Dz. U. L56 - 8 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.