Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 16

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 16

Strona 1 z 12
L 56/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2010

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA AFRYKI ZACHODNIEJ, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) zawierają postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, co stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w orzeczeniach z listopada 2002 r., STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie pewnych aspektów, które mogą być włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej oraz UEMOA przewoźnicy lotniczy ustanowieni w jednym z państw członkowskich mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dotyczące wyznaczania w dwustronnych umowach o komunikacji lotniczej zawar­ tych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i UEMOA, które są niezgodne z prawem wspólnotowym, muszą zostać doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia odpowiedniej podstawy prawnej dla świadczenia przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a UEMOA, a także w celu zapewnienia ciągłości takich przewozów lotniczych, STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej oraz UEMOA przewoźnicy lotniczy nie mogą zasadniczo zawierać umów, które mogłyby wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi, odpowiednio, Wspól­ noty Europejskiej oraz UEMOA, i których celem lub skutkiem byłoby uniemożliwienie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi, odpowiednio, Wspólnoty Europejskiej oraz UEMOA, które (i) wymagają zawierania umów pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzji stowarzyszeń przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, bądź faworyzują wymienione rozwiązania; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich umów, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Stron nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotni­ czego między Wspólnotą Europejską a UEMOA, ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z UEMOA, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych,

6.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/17

STWIERDZAJĄC, że komunikacja lotnicza między państwami członkowskimi UEMOA a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej wynosi około 80 % ich międzynarodowej komunikacji lotniczej, tradycyjnie regulowanej przez dwustronne umowy o komunikacji lotniczej, UWZGLĘDNIAJĄC decyzję nr 08/2002/CM/UEMOA z dnia 27 czerwca 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 14 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L56 - 12 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

 • Dz. U. L56 - 8 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.