Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 2

Strona 2 z 4

(4)

Austria wdrożyła i stosuje dyrektywę 97/67/WE, zmie­ nioną dyrektywą 2002/39/WE, korzystając z możliwości, na mocy art. 7 tej dyrektywy, zastrzeżenia świadczenia niektórych usług w zakresie listów adresowanych o wadze nieprzekraczającej 50 g przez wyznaczonego operatora świadczącego usługi powszechne, tj. Pocztę (3). Żadna z usług, których dotyczy przedmiotowy wniosek, nie jest zastrzeżona. Z uwagi na fakt, iż Austria osiągnęła stopień otwarcia rynku przewidziany na mocy przepisów wymienionych w załączniku XI do dyrektywy 2004/17/WE, dostęp do rynku należy uznać za nieogra­ niczony zgodnie z art. 30 ust. 3 akapit pierwszy tej dyrektywy. Bezpośrednie podleganie konkurencji na danym rynku należy oceniać w oparciu o różne kryteria, z których żadne samo w sobie nie ma znaczenia rozstrzygającego. W odniesieniu do rynków objętych niniejszą decyzją jednym z kryteriów, które należy uwzględnić, jest udział rynkowy najważniejszych podmiotów działających na danym rynku. Kolejnym kryterium jest stopień koncen­ tracji na tych rynkach. Jako że warunki różnią się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności, których dotyczy niniejsza decyzja, analiza sytuacji konku­ rencyjnej powinna uwzględniać różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami. Mimo że w pewnych przypadkach możliwa jest węższa definicja rynku, dokładna definicja właściwego rynku może pozostać otwarta do celów niniejszej decyzji w kwestii liczby usług wymienionych we wniosku złożonym przez Pocztę, w takim zakresie, że wynik analizy pozostaje taki sam bez względu na to, czy został otrzymany w oparciu o wąską czy szerszą definicję. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stoso­ wania reguł konkurencji.

III. OCENA

jako że zaspokajają one odmienne potrzeby po stronie popytowej (powszechna usługa pocztowa) w stosunku do paczek dla klientów biznesowych, która to usługa świad­ czona jest zazwyczaj w oparciu o znacząco inny proces technologiczny. W odniesieniu do tych usług pozycja Poczty jest bardzo mocna, a jej szacunkowy udział w rynku kształtował się w latach 2006–2008 na stabilnym poziomie 91–93 % pod względem wolu­ menu (4). Choć ten stan rzeczy może ulec zmianie w nadchodzących latach w związku ze zwiększeniem usług świadczonych przez jednego z konkurentów Poczty, co zostało zapowiedziane na rok 2010, należy stwierdzić, że analizowany rodzaj usług nie podlega bezpośrednio konkurencji w Austrii. Artykuł 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE nie ma zatem zastosowania do zamówień mających na celu umożliwienie prowadzenia tych rodzajów działalności w Austrii.

Usługi objęte art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Usługi w zakresie doręczania paczek standardowych B2B w obrocie krajowym i zagranicznym

(9)

(5)

Jeśli chodzi o usługi w zakresie doręczania paczek stan­ dardowych B2B, udział Poczty w rynku osiągnął 9 % pod względem wolumenu w 2008 r. w porównaniu z łącznym udziałem w rynku jej dwóch największych konkurentów we wspomnianym roku na poziomie 52–62 %. Czynniki te należy zatem uznać za wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencji w przypadku usług w zakresie doręczania paczek standardowych B2B.

(6)

Usługi w zakresie doręczania paczek standardowych B2B w obrocie krajowym i zagranicznym

(10)

(7)

Usługi, których nie obejmuje art. 30 ust. 1 dyrek­ tywy 2004/17/WE Usługi dla klientów indywidualnych w zakresie doręczania paczek standardowych (C2C i C2B) w obrocie krajowym i zagranicznym

(8)

Usługi dla klientów indywidualnych w zakresie dorę­ czania paczek standardowych należy traktować osobno,

Jeśli chodzi o rynek usług w zakresie doręczania (wycho­ dzących (5)) paczek B2C w obrocie zagranicznym, udział Poczty pod względem wolumenu spadł z 83 % w 2006 r. do 79 % w 2008 r. Należy pamiętać, że celem niniej­ szej decyzji jest ustalenie, czy usługi, których dotyczy wniosek, podlegają konkurencji (na rynkach, do których dostęp jest nieograniczony) w takim stopniu, że zapew­ nione zostanie – również w przypadku zwolnienia z obowiązku stosowania szczegółowych zasad udzielania zamówień określonych w dyrektywie 2004/17/WE – przejrzyste i niedyskryminacyjne udzielanie zamówień związanych z prowadzeniem przedmiotowych rodzajów działalności na podstawie kryteriów umożliwiających nabywcom znalezienie rozwiązania, które ostatecznie będzie najkorzystniejsze ekonomicznie. W tym kontek­ ście rynek usług w obrocie zagranicznym nie powinien być postrzegany w oderwaniu od ram dotyczących całego rynku usług w zakresie doręczania paczek stan­ dardowych B2C, biorąc pod uwagę fakt, iż pod

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 16 z 20106.3.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 14 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L56 - 12 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.