Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 4

(1) Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14. (2) Dz.U. L 176 z 5.7.2002, s. 21. (3) Austria przyjęła również ostatnio przepisy implementujące dyrek­ tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług poczto­ wych Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 3). Uchyla ona – z dniem 1 stycznia 2011 r. – wspomniane wyżej przepisy dotyczące zastrzeżenia usług.

(4) Można dokonać rozróżnienia między usługami w zakresie dorę­ czania paczek C2C i C2B, jednak z uwagi na ścisłą zastępowalność po stronie podaży usługi te należy zaliczyć do jednej kategorii C2X. Tak wynika również z analizy zastosowanej w odniesieniu do, odpo­ wiednio, Finlandii i Szwecji w decyzjach Komisji 2007/564/WE oraz 2009/46/WE. (5) Usługi zdefiniowane przez Pocztę jako obejmujące „przewóz paczek przyjętych od klientów w Austrii w celu ich dalszej wysyłki za granicę”.

L 56/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2010

względem wolumenu rynek usług w zakresie doręczania paczek standardowych B2C w obrocie zagranicznym stanowi jedynie 3 % całego rynku usług w zakresie dorę­ czania paczek B2C. Po względem wielkości udział Poczty w tym ostatnim rynku spadł z 79 % w 2006 r. do 57 % w 2008 r. Jednakże łączny udział w rynku jej dwóch największych konkurentów wynosił 23–33 % pod względem wolumenu w 2008 r., co równa się około połowie udziału Poczty i na tym poziomie można uznać, że konkurenci ci byliby w stanie wywierać na Pocztę znaczącą presję konkurencyjną, zważywszy również, iż większy z tych konkurentów planuje wzmocnienie swojej sieci. Czynniki te należy zatem uznać za wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencji.

Logistyka kontraktowa

(13)

Poczta zaczęła oferować świadczenie usług w zakresie logistyki kontraktowej, o których mowa w motywie 2 lit. f), dopiero w 2008 r. Na tym rynku konkuruje ona nie tylko z dużymi firmami logistycznymi (takimi jak w szczególności Gebrüder Weiss GmbH, Schachinger Paketdienst Gesellschaft m.b.H., Lagermax Internationale Spedition Ges.m.b.H./Lagermax Paketdienst GmbH & Co KG, CEVA Logistics Austria GmbH, LOGWIN-Gruppe), ale również z Austriackimi Kolejami Federalnymi (5) oraz portami w Linzu i Wiedniu (6). Również w tym przypadku uzyskany przez Pocztę udział w rynku był jak dotąd minimalny (szacuje się, że wynosi on „wyraźnie poniżej 0,1 %”). Czynniki te należy zatem uznać za wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencji.

IV. WNIOSKI

Usługi w zakresie doręczania paczek ekspresowych w obrocie krajowym

(11)

Udział Poczty w rynku usług w zakresie doręczania paczek ekspresowych w obrocie krajowym (w tym usług w zakresie doręczania przychodzących (1) paczek ekspresowych) zmniejszał się stopniowo w latach 2006–2008, od ok. 47 % pod względem wartości (2) w 2006 r. do 46 % w 2007 r. i około 43 % w 2008 r. (3). Łączny udział w rynku dwóch największych konku­ rentów wynosił nieco ponad 28 % pod względem wartości w 2008 r., co równa się prawie dwóm trzecim udziału Poczty w rynku, na którym to poziomie byliby oni w stanie wywierać na Pocztę znaczącą presję konku­ rencyjną (4). Czynniki te należy zatem uznać za wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencji.

(14)

W świetle czynników przeanalizowanych w motywach 2–13 należy uznać, że warunek bezpośredniego podle­ gania konkurencji, określony w art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE, jest spełniony w Austrii w odniesieniu do następujących usług: a) usług w zakresie doręczania paczek standardowych B2B w obrocie krajowym i zagranicznym; b) usług w zakresie doręczania paczek standardowych B2C w obrocie krajowym i zagranicznym; c) usług w zakresie doręczania paczek ekspresowych w obrocie krajowym;

Łączone usługi transportu towarowego

(12)

Poczta zaczęła oferować świadczenie usług transportu towarowego, o których mowa w motywie 2 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 16 z 20106.3.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 14 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L56 - 12 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.