Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 4
e), dopiero pod koniec 2007 r. Z uwagi na konkurencję ze strony dużych firm logistycznych, takich jak DACHSER Austria GmbH, Kühne & Nagel Ges.m.b.H., LOGWIN-Gruppe, Schachinger Paketdienst Gesellschaft m.b.H., Schenker & Co AG and Gebrüder Weiss GmbH, Poczta zdołała jak dotąd uzyskać jedynie mini­ malny udział w rynku, który szacowany jest na „wyraźnie poniżej 1 %”. Czynniki te należy zatem uznać za wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencji.

d) łączonych usług transportu towarowego; oraz e) logistyki kontraktowej.

(15)

(1) Usługi zdefiniowane przez Pocztę jako obejmujące „przewóz paczek przyjętych od klientów za granicą bądź paczek przyjętych przez zagranicznych operatorów usług w zakresie doręczania paczek w celu ich doręczenia na terenie Austrii – np. na podstawie dwustronnych umów lub w ramach Konwencji Powszechnego Związku Pocztowego”. (2) Pod względem wartości udział Poczty w rynku w 2006 r. był rzędu ok. 23 %. (3) Liczby podane dla lat 2007 i 2008 dotyczą również udziału w rynku pod względem wartości. (4) Tego rodzaju wnioskowanie zastosowano, odpowiednio, w poprzednich decyzjach; zob. np. motyw 17 decyzji Komisji 2009/46/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. wyłączającej niektóre usługi w sektorze pocztowym w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej proce­ dury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 50).

Jako że warunek nieograniczonego dostępu do rynku uznaje się za spełniony, dyrektywa 2004/17/WE nie powinna mieć zastosowania w sytuacji, gdy podmioty zamawiające udzielają zamówień mających na celu umożliwienie świadczenia usług wyszczególnionych w motywie 14 lit. a)–e) na terenie Austrii, ani gdy orga­ nizowane są konkursy na prowadzenie takiej działalności w Austrii. Niniejsza decyzja odnosi się do stanu prawnego i faktycznego z okresu od maja do listopada 2009 r., ustalonego na podstawie informacji przedłożonych przez Republikę Austrii. Decyzja ta może zostać zmie­ niona, jeżeli nastąpią istotne zmiany stanu prawnego i faktycznego, które spowodują, iż warunki stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE przestaną być spełniane,

(16)

(5) Österreichische Bundesbahnen. (6) Odpowiednio Linz AG oraz Wiener Hafen GmbH & Co KG/Wien Holding GmbH.

6.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/11

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

d) łączonych usług transportu towarowego; oraz e) logistyki kontraktowej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

Artykuł 1 Dyrektywa 2004/17/WE nie ma zastosowania w odniesieniu do zamówień udzielanych przez podmioty zamawiające w celu umożliwienia świadczenia następujących usług w Austrii: a) usług w zakresie doręczania paczek standardowych od klientów biznesowych do klientów biznesowych w obrocie krajowym i zagranicznym; b) usług w zakresie doręczania paczek standardowych od klientów biznesowych do klientów indywidualnych w obrocie krajowym i zagranicznym; c) usług w zakresie doręczania paczek ekspresowych w obrocie krajowym;

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

Michel BARNIER

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 16 z 20106.3.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 14 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L56 - 12 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.