Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8

Strona 1 z 4
L 56/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 marca 2010 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1120)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/142/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto­ wych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 5 i 6, uwzględniając wniosek złożony przez przedsiębiorstwo Öster­ reichische Post AG (zwane dalej „Pocztą”) drogą elektroniczną w dniu 10 września 2009 r., po skonsultowaniu się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, a także mając na uwadze, co następuje:

I. STAN FAKTYCZNY (1)

dualnych do klientów indywidualnych (C2C), od klientów indywidualnych do klientów biznesowych (C2B)) w obrocie krajowym i zagranicznym; b) usługi w zakresie doręczania paczek standardowych od klientów biznesowych do klientów biznesowych (B2B) w obrocie krajowym i zagranicznym; c) usługi w zakresie doręczania paczek standardowych od klientów biznesowych do klientów indywidual­ nych (B2C) w obrocie krajowym i zagranicznym; d) usługi w zakresie doręczania paczek ekspresowych w obrocie krajowym; e) łączone usługi transportu towarowego, tj. usługi transportu towarowego związane z przesyłkami złożonymi z paczek indywidualnych i małych paczek na paletach; oraz f) logistyka kontraktowa, w tym usługi magazynowania towarów i powiązane usługi w zakresie zarządzania zapasami, wykańczania i/lub komisjonowania, przygo­ towania towarów do wysyłki oraz zarządzania adre­ sami dla wysyłającego.

II. RAMY PRAWNE (3)

W dniu 10 września 2009 r. Poczta przesłała Komisji drogą elektroniczną wniosek zgodnie z art. 30 ust. 5 dyrektywy 2004/17/WE. Zgodnie z art. 30 ust. 5 akapit pierwszy Komisja poinformowała władze austriackie o fakcie otrzymania wniosku pismem z dnia 15 września 2009 r., na które władze austriackie odpo­ wiedziały pocztą elektroniczną w dniu 9 października 2009 r. W dniu 22 października 2009 r. Komisja drogą elektroniczną zwróciła się do Poczty o udzielenie dodatkowych informacji, które zostały, po przedłużeniu terminu, przekazane przez Pocztę drogą elektroniczną w dniu 13 listopada 2009 r. Wniosek złożony przez Pocztę dotyczy niektórych usług pocztowych, jak również pewnych innych usług w Austrii. Wniosek obejmuje następujące usługi: a) usługi dla klientów indywidualnych w zakresie dorę­ czania paczek standardowych (od klientów indywi­

(2)

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

Artykuł 30 dyrektywy 2004/17/WE stanowi, że zamó­ wienia mające na celu umożliwienie prowadzenia jednego z rodzajów działalności objętych dyrektywą 2004/17/WE nie podlegają wspomnianej dyrektywie, jeżeli w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, podlega ona bezpośrednio konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Bezpośrednie podleganie konkurencji ocenia się na podstawie obiektywnych kryteriów, uwzględniając specy­ fikę danego sektora. Dostęp do rynku uznaje się za nieograniczony, jeżeli państwo członkowskie wdrożyło i stosuje właściwe przepisy prawa unijnego, otwierające dany sektor lub jego część. Właściwe akty prawne wymienione są w załączniku XI do dyrektywy 2004/17/WE; w przypadku usług pocztowych jest to dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

6.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/9

z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspól­ noty oraz poprawy jakości usług (1), zmieniona dyrek­ tywą 2002/39/WE (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 56 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 16 z 20106.3.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 15 z 20106.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L56 - 14 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L56 - 12 z 20106.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1192)

 • Dz. U. L56 - 7 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 6 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 6 marca 2010 r.

 • Dz. U. L56 - 4 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L56 - 2 z 20106.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2010 z dnia 5 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 1 z 20106.3.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.