Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 57 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2010-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 57 POZ 1

Strona 1 z 84
6.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 164/2010 z dnia 25  stycznia 2010  r. w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o  których mowa w  art.  5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskie­ go i  Rady z  dnia 7  września 2005  r. w  sprawie zharmonizowa­ nych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (1), w  szczególności jej art.  5 ust.  1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dodatkowo należy uwzględnić wyniki prac wykonanych przez grupę ekspertów ds. elektronicznego raportowania statków, składającą się z  przedstawicieli organów państw członkowskich odpowiedzialnych za wprowadzenie tych systemów raportowania, oficjalnych członków innych or­ ganów rządowych oraz obserwatorów z ramienia sektora. Specyfikacje techniczne powinny odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Doświadczenia zgromadzone podczas wdrażania dyrektywy 2005/44/WE oraz przyszły postęp techniczny mogą sprawić, że konieczne będzie wprowa­ dzenie zmian do tych specyfikacji technicznych. W takich zmianach specyfikacji technicznych należy uwzględnić w należyty sposób prace prowadzone przez grupę eksper­ tów ds. elektronicznego raportowania statków. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 7 dy­ rektywy Rady 91/672/EWG z  dnia 16  grudnia 1991  r. w  sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i  osób żeglugą śródlądową (2),

(6)

RIS należy rozwijać i wprowadzać w sposób zharmonizo­ wany, interoperacyjny i otwarty. Należy określić specyfikacje techniczne dotyczące elektro­ nicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej. Specyfikacje techniczne dotyczące elektronicznego rapor­ towania statków w  żegludze śródlądowej należy określić w  oparciu o  zasady przedstawione w  załączniku II do dyrektywy. W specyfikacjach technicznych należy odpowiednio uwzględnić prace prowadzone w tej dziedzinie przez wła­ ściwe organizacje międzynarodowe. Należy zapewnić cią­ głość z  usługami zarządzania innymi rodzajami ruchu, w  szczególności z  zarządzaniem ruchem statków mor­ skich i z usługami informacyjnymi.

(7)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł  1 Specyfikacje techniczne dotyczące elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej zostały określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152.

L 57/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2010

Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędo­ wym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

6.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/3

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI 1. 1.1 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6. 1.2.2.7. 1.2.2.8. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 57 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.