Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony na podstawie ustawy Wysp Owczych w sprawie ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1130) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 17

Strona 1 z 2
9.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 marca 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony na podstawie ustawy Wysp Owczych w sprawie ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1130)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/146/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

lub zestawu takich operacji, ze szczególnym uwzględnie­ niem szeregu elementów mających znaczenie przy trans­ ferze, wyszczególnionych w art. 25 ust. 2 dyrektywy.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6,

po konsultacji z Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych (2),

Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynaro­ dowe Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Wyspy Owcze są samorządną wspólnotą w ramach Królestwa Danii. Wyspy Owcze nie przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej wraz z Danią w 1973 r. Powinny zatem zostać uznane za kraj trzeci w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE.

(1)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, by przekazanie danych osobo­ wych do państwa trzeciego miało miejsce tylko wtedy, gdy dany kraj trzeci zapewni właściwy poziom ochrony i gdy przed przekazaniem dopełni się wymogów zawar­ tych w przepisach państw członkowskich wdrażających pozostałe przepisy dyrektywy.

(6)

(2)

Komisja może stwierdzić, że kraj trzeci gwarantuje właściwy poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z państw członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

(3)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych osobowych powinien być oceniany w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. (2) Opinia 9/2007 w sprawie poziomu ochrony danych osobowych na Wyspach Owczych, przyjęta przez grupę roboczą w dniu 9 października 2007 r., dostępna na stronie http://ec.europa.eu/ justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

Ustawa o autonomii Wysp Owczych dzieli wszystkie dziedziny polityki na dwie główne grupy. Za sprawy dotyczące wyłącznie Wysp Owczych odpowiada admini­ stracja rządowa i regulowane są one lokalnymi przepi­ sami, podczas gdy sprawy wspólne należą do sfery odpo­ wiedzialności Królestwa Danii. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie przesyłania danych osobowych przez Wspól­ notę podmiotom na Wyspach Owczych, które podlegają ustawie o przetwarzaniu danych osobowych (3) (ustawie Wysp Owczych o ochronie danych osobowych). Ustawa nie dotyczy przetwarzania danych w ramach działalności prowadzonej przez władze Królestwa Danii, czyli Wyso­ kiego Komisarza do spraw Wysp Owczych (Rigsombud­ smanden), sądu Wysp Owczych (Sorenskriveren), komi­ sarza Wysp Owczych (Politimesteren på Færøerne), służby więziennej Wysp Owczych (Kriminalforsorgens afdeling), dowództwa na Wyspach Owczych (Færøernes Kommando) i naczelnego lekarza Wysp Owczych (Landslægen).

(3) Ustawa nr 73 z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych, dostępna na stronie: http://www.datueftirlitid. fo/Default.aspsida=2878

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L58 - 23 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (  Dz.U. L 321 z 8.12.2009)

 • Dz. U. L58 - 22 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (  Dz.U. L 28 z 30.1.2010)

 • Dz. U. L58 - 20 z 20109.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. dotycząca projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1195) (1)

 • Dz. U. L58 - 8 z 20109.3.2010

  Decyzja Rady 2010/145/WPZiB z dnia 8 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L58 - 5 z 20109.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/15/UE z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluopikolidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L58 - 3 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 194/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L58 - 1 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2010 z dnia 8 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.