Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. dotycząca projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1195) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 20

Strona 1 z 2
L 58/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 marca 2010 r. dotycząca projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1195)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/147/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z art. 1 ust. 3 notyfikowanego projektu, w przypadku gdy wyżej wymienione produkty pochodzą z państw Unii Europejskiej innych niż Grecja lub zostały przywiezione z krajów spoza UE, na zamkniętych opako­ waniach musi znajdować się informacja wskazująca przy­ najmniej na kraj produkcji tych produktów lub oznako­ wanie „Made in EU”.

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie oznakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 19,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W art. 1 ust. 6 notyfikowanego projektu ustanowiono reguły dotyczące sposobu, w jaki informacje te mają zostać przedstawione: muszą one znajdować się przynaj­ mniej po jednej stronie opakowania, szczególnie po stronie uważanej za przód opakowania, pod nazwą handlową produktu i powinny one być napisane czytel­ nymi i nieusuwalnymi literami, po grecku.

(1)

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 akapit drugi dyrektywy 2000/13/WE, władze Grecji poinformowały Komisję w dniu 1 czerwca 2009 r. o projekcie dekretu w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych doty­ czących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 notyfikowanego dekretu umiesz­ czanie informacji stosuje się do mleka, mleka czekolado­ wego, jogurtów, wszelkiego rodzaju deserów mlecznych, śmietany, ryżu na mleku i śmietanek sprzedawanych konsumentowi końcowemu w zamkniętych opakowa­ niach.

(7)

W dyrektywie 2000/13/WE dokonano harmonizacji przepisów regulujących oznakowanie środków spożyw­ czych, przewidując, z jednej strony, harmonizację niektó­ rych przepisów krajowych, a z drugiej strony – ustalenia dla niezharmonizowanych przepisów krajowych. Zakres harmonizacji określony jest w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, który zawiera wykaz danych szczegółowych, które muszą obowiązkowo znajdować się na etykiecie środków spożywczych, zgodnie z art. 4–17 i z zastrzeżeniem znajdujących się w nich wyjątków. W art. 4 ust. 2 dyrek­ tywy 2000/13/WE przewiduje się ponadto, że w odniesieniu do określonych środków spożywczych mogą być wymagane inne dane szczegółowe, poza wymienionymi w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, przewi­ dziane przez przepisy unijne lub, w razie ich braku, przez przepisy krajowe.

(3)

Artykuł 1 ust. 2 notyfikowanego projektu stanowi, że jeśli wyżej wymienione produkty zostały wyproduko­ wane w Grecji, na zamkniętych opakowaniach tych produktów musi znajdować się informacja wskazująca na pochodzenie surowców (mleka), z których produkty te zostały wytworzone. Informacja taka musi zawierać przynajmniej informacje opisane w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) projektu dekretu.

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

Artykuł 18 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE umożliwia przyjęcie niezharmonizowanych przepisów krajowych, o ile są one uzasadnione przesłankami wymienionymi w tym ustępie, m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L58 - 23 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (  Dz.U. L 321 z 8.12.2009)

 • Dz. U. L58 - 22 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (  Dz.U. L 28 z 30.1.2010)

 • Dz. U. L58 - 17 z 20109.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony na podstawie ustawy Wysp Owczych w sprawie ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1130) (1)

 • Dz. U. L58 - 8 z 20109.3.2010

  Decyzja Rady 2010/145/WPZiB z dnia 8 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L58 - 5 z 20109.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/15/UE z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluopikolidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L58 - 3 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 194/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L58 - 1 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2010 z dnia 8 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.