Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1

Strona 1 z 3
9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 22 ust. 4,

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (3), dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (4) oraz dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (5). Zdecydowano o niewłączaniu substancji 1,3-dichlorop­ ropen, benfurakarb i trifluralina do wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego nie dopuszcza się tych substancji czynnych do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemi­ kaliów zawartych w części 1 i 2 załącznika I do rozpo­ rządzenia (WE) nr 689/2008. Ponieważ złożono nowe wnioski, które będą wymagać podjęcia nowych decyzji dotyczących włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, dodanie do wykazu chemikaliów zawar­ tego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 nie powinno stosować się do czasu podjęcia nowych decyzji dotyczących statusu wymienio­ nych chemikaliów. Zdecydowano o niewłączaniu substancji metomyl do wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz o niewłączaniu substancji metomyl do wykazów substancji czynnych zawartych w załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, skutkiem czego nie dopuszcza się tej substancji czynnej do stosowania jako pestycyd, a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Ponieważ złożono nowy wniosek, który będzie wymagać podjęcia nowej decyzji dotyczącej włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, dodanie do wykazu chemikaliów zawartego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 nie powinno stosować się do czasu podjęcia nowej decyzji dotyczącej statusu wymienionego chemikalium.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 wdraża Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektó­ rymi substancjami chemicznymi i pestycydami (proce­ dura PIC), podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącą zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (2).

(4)

(2)

Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 celem uwzględnienia środków prawnych w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 14 z 20109.1.2010

  Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L6 - 8 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.