Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 8

Strona 1 z 7
L 6/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/12/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

różnych usług finansowych świadczonych przez Poste. Z kolei każdy z czterech oddzielnych wniosków złożo­ nych na mocy art. 30 ust. 4 dotyczył różnych usług finansowych, które sklasyfikowano w ramach czterech różnych kategorii. We wnioskach usługi te opisano w następujący sposób:

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto­ wych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 6,

a) gromadzenie oszczędności osób prywatnych na rachunku bieżącym (zwane dalej „oszczędnościami”);

uwzględniając cztery wnioski złożone przez Republikę Włoską za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymane dnia 8 lipca 2009 r.,

b) udzielanie kredytów w imieniu banków i akredytowanych pośredników finansowych (zwane dalej „finansowaniem”). Zgodnie z opisem ta grupa usług objęłaby działalność Poste w zakresie dystry­ bucji następujących produktów osób trzecich:

po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych,

— kredytów (w szczególności kredytów hipotecznych i pożyczek),

a także mając na uwadze, co następuje: — kredytów konsumenckich, oraz

I. STAN FAKTYCZNY (1)

W dniu 8 lipca 2009 r. Komisja otrzymała cztery wnioski Republiki Włoskiej na mocy art. 30 ust. 4 dyrek­ tywy 2004/17/WE, przekazane Komisji pocztą elektro­ niczną. W wiadomości e-mail z dnia 24 września 2009 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, które po przedłużeniu pierwotnego terminu zostały prze­ kazane przez władze włoskie w wiadomości e-mail z dnia 16 października 2009 r.

— leasingu finansowego;

c) usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna (zwane dalej „inwestycjami”). Poza dozorem i zarządzaniem instrumentami finansowymi tę grupę usług opisuje się jako grupę obejmującą etap niższego szczebla (dystrybucji) w odniesieniu do:

(2)

Wnioski złożone przez Republikę Włoską w imieniu Poste Italiane S.p.A. (zwaną dalej „Poste”) dotyczyły — plasowania instrumentów finansowych (w szcze­ gólności obligacji), oraz

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/9

— plasowania emerytury dodatkowej i produktów finansowych/ubezpieczeniowych (w szczególności polis emerytalnych osób fizycznych);

d) usługi płatnicze i usługi w zakresie przelewów pieniężnych (zwane dalej „płatnościami”). Zgodnie z opisem ta grupa usług obejmuje dwie odmienne kategorie, a mianowicie:

która ma bardzo kompleksowy charakter i nie da się porównać z żadnym innym podmiotem. Sieć ta składa się z ok. 14 000 urzędów pocztowych (1), podczas gdy wiodąca grupa bankowa działająca we Włoszech dyspo­ nuje siecią składającą się łącznie z nieco ponad 6 000 oddziałów”.

(5)

— usługi płatnicze obejmujące usługi w zakresie kart kredytowych i kart debetowych, oraz

— usługi w zakresie przelewów pieniężnych, w tym międzynarodowe przekazy pieniężne realizowane za pośrednictwem systemu Eurogiro lub za pośrednictwem międzynarodowego przekazu pieniężnego oraz przekazy pieniężne na teryto­ rium Włoch realizowane za pośrednictwem prze­ kazu pocztowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 14 z 20109.1.2010

  Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.