Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 1

Strona 1 z 4
10.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, B. OBECNA PROCEDURA

1. Wniosek o dokonanie przeglądu uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 4,

Po wprowadzeniu ostatecznych środków antydumpingo­ wych Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Podstawą wniosku było twierdzenie, że producent eksportujący Henan Hongye Chemical Company Ltd i powiązane z nim spółki Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd i Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd („wnio­ skodawca”):

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisję”) po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(i) nie dokonywały wywozu AF wcześniej ani podczas okresu objętego pierwotnym dochodzeniem (od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r.);

a także mając na uwadze, co następuje: (ii) nie był powiązany z żadnym producentem ekspor­ tującym podlegającym środkom wprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 1905/2003;

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

W październiku 2003 r. Rada wprowadziła, rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1905/2003 (2), ostateczne środki anty­ dumpingowe w formie cła specyficznego na przywóz alkoholu furfurylowego („AF”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Stawki cła specyficznego wahały się od 84 EUR do 160 EUR za tonę w przypadku czterech współpracujących chińskich producentów, a ogólnokrajowe cło wynosiło 250 EUR za tonę.

(iii) rozpoczął wywóz AF do Unii po zakończeniu okresu objętego pierwotnym dochodzeniem;

(2)

W grudniu 2009 r. w następstwie przeglądu wygaśnięcia Rada rozporządzeniem (UE) nr 1202/2009 (3) przedłu­ żyła o dalsze dwa lata termin obowiązywania środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1905/2003 w odniesieniu do przywozu AF z ChRL.

(iv) prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozpo­ rządzenia podstawowego, lub wnioskuje o indywidualne traktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

2. Wszczęcie przeglądu pod kątem nowego ekspor­ tera

(4)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 1. (3) Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 48.

Komisja zbadała dowody prima facie dostarczone przez wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do uzasad­ nienia wszczęcia przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji

L 60/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2010

z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przed­ stawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi unij­ nemu Komisja wszczęła, rozporządzeniem (WE) nr 512/2009 (1), przegląd rozporządzenia (WE) nr 1905/2003 w odniesieniu do wnioskodawcy.

(5)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 512/2009 znie­ siono cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1905/2003 na przywóz AF wyprodukowanego przez wnioskodawcę i sprzedawanego w celu wywozu do Wspólnoty. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, władzom celnym pole­ cono podjęcie odpowiednich kroków celem zarejestro­ wania tego rodzaju przywozu. 3. Produkt objęty postępowaniem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.