Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 20

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 20

Strona 1 z 2
L 60/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2010

DYREKTYWA KOMISJI 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 tiret trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uzupełnienie to zostało poddane wzajemnemu przeglą­ dowi przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo­ wego i Zdrowia Zwierząt, w dniu 22 stycznia 2010 r.

(6)

Tolilfluanid jest wymieniony w załączniku I do dyrek­ tywy 91/414/EWG zawierającym wykaz substancji czyn­ nych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(7)

W uzupełnieniu stwierdzono, że nie udało się rozwiać obaw dotyczących działania wypłukującego tolilfluanidu oraz tworzenia się nitrozoamin. Ponadto zaobserwo­ wano, że stosowanie środków ochrony roślin zawierają­ cych tolilfluanid może powodować niedopuszczalne stężenia metabolitu, N,N-dimetylosulfamidu, w wodach gruntowych. W związku z tym uznano, że tolilfluanid przestał spełniać wymagania art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Decyzją Komisji 2007/322/WE z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiającą środki ochronne w odniesieniu do zasto­ sowań środków ochrony roślin zawierających tolyl­ fluanid, powodujących skażenie wody pitnej (2), zdecydo­ wano, że państwa członkowskie, w których do uzdat­ niania wody pitnej stosuje się ozon, zakażą wszelkiego stosowania tolilfluanidu, które może doprowadzić do skażenia wody pitnej nitrozoaminami. Powodem decyzji było odkrycie, że stosowanie takiej metody może prowa­ dzić do przekształcenia się metabolitu tej substancji czynnej, N,N-dimetylosulfamidu, w nitrozoaminy, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Na mocy decyzji 2007/322/WE państwa członkowskie miały również dopilnować, aby powiadamiający, na wniosek którego tolilfluanid został włączony do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG, dostarczył badania dotyczące działania wypłukującego tej substancji czynnej oraz warunków, w których można wykluczyć tworzenie się nitrozoamin. W dniu 5 lipca 2007 r. powiadamiający, Bayer Crop­ Science, dostarczył państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy wymagane badania i informacje doty­ czące fizycznego, chemicznego i toksykologicznego obiegu i zachowania metabolitu, N,N-dimetylosulfamidu, oraz jego właściwości ekotoksykologicznych. W dniu 20 lutego 2008 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji uzupeł­ nienie do sprawozdania z oceny tych badań i informacji.

Powiadamiający przedstawił swoje uwagi dotyczące uzupełnienia do sprawozdania z oceny. Uwagi te zostały dokładnie przeanalizowane. Pomimo przedstawionych przez powiadamiającego argumentów nie udało się jednak rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie wykazały, by można było oczekiwać, że w proponowanych warun­ kach stosowania środki ochrony roślin zawierające tolil­ fluanid zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Należy zatem wykreślić tolilfluanid z załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

(9)

Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające tolilfluanid zostały wycofane w ustalonym, możliwie jak najkrót­ szym, czasie i nie były odnawiane oraz, aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L60 - 1 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.