Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 22

L 60/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

(Jedynie teksty w języku czeskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim są autentyczne)

(2010/148/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli wywierającą poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiar­ skich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. W przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika choro­ botwórczego na inne gospodarstwa drobiarskie w danym państwie członkowskim, a także w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich poprzez handel żywym drobiem lub otrzymanymi z niego produktami. W dyrektywie Rady 2005/94/WE (2) wprowadzającej unijne środki zwalczania grypy ptaków określono środki, które w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby powinny być natychmiast wdrożone przez państwa członkowskie w trybie pilnym w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. W decyzji 2009/470/WE ustalono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy prze­ znaczony na pokrycie wydatków niektórych środków służących zwalczaniu grypy ptaków.

Artykuł 4 ust. 3 tiret pierwsze i drugie decyzji 2009/470/WE ustanawia zasady dotyczące udziału procentowego w wydatkach poniesionych przez państwo członkowskie, który może zostać pokryty w ramach wkładu finansowego Unii. Wkład finansowy Unii przeznaczony na środki stoso­ wane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określo­ nych w decyzji Rady 90/424/EWG (3). W 2009 r. w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech wystąpiły ogniska grypy ptaków. W celu zwalczenia ognisk tej choroby Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy wprowadziły środki zgodne z dyrektywą 2005/94/WE. Władze Republiki Czeskiej, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch wykazały za pomocą sprawozdań przedłożo­ nych Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz poprzez regularne przekazy­ wanie informacji o rozwoju sytuacji związanej z wystąpieniem choroby, że skutecznie wdrożyły środki zwalczania przewidziane w dyrektywie 2005/94/WE, doprowadzając do szybkiego powstrzymania rozprzest­ rzeniania się choroby. Władze Republiki Czeskiej, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch całkowicie wypełniły zatem zobowiązania tech­ niczne i administracyjne dotyczące środków przewidzia­ nych w art. 4 ust. 2 decyzji 2009/470/WE oraz w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(1)

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. (2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

10.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/23

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Repub­ liki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francu­ skiej oraz Republiki Włoskiej.

Artykuł 1 Wkład finansowy Unii przyznany Republice Czeskiej, Niemcom, Hiszpanii, Francji i Włochom Przyznaje się Republice Czeskiej, Niemcom, Hiszpanii, Francji i Włochom wkład finansowy Unii na pokrycie wydatków ponie­ sionych przez te państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 decyzji 2009/470/WE w ramach środków podjętych w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. w celu zwalczenia grypy ptaków.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L60 - 1 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.