Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 9

10.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(4)

że większość przedsiębiorstw woli najpierw starać się o świadectwo AEO, którego posiadanie oznacza, że przedsiębiorstwo spełnia pewne warunki i kryteria wyma­ gane do uzyskania pozwolenia na procedury uprosz­ czone. W związku z tym wzrostem liczby wniosków organy celne mają duże trudności ze spełnieniem obowiązku wydawania świadectw AEO w terminie wyznaczonym w art. 14o ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu AEO począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. konieczne jest zatem przedłużenie terminu na wydanie świadectwa lub odrzucenie wniosku do 120 dni, a także umożli­ wienie przedłużenia tego okresu o dalszych 60 dni.

(1)

Artykuł 14o ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) stanowi, że świadectwo AEO zostaje wydane w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku zgodnie z art. 14c tego rozporządzenia. W przypadku gdy organ celny nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, okres ten można przedłużyć o kolejnych 30 dni kalendarzowych, o ile organ celny poinformuje wnioskodawcę o powodach przedłużenia terminu. Jednakże w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 (3) zmieniającego rozporzą­ dzenie (EWG) nr 2454/93, w okresie przejściowym trwa­ jącym 24 miesiące i upływającym dnia 31 grudnia 2009 r., przedłużono termin 90 dni kalendarzowych na wydanie świadectwa AEO do 300 dni kalendarzo­ wych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązują terminy wyznaczone w art. 14o rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

(6)

Ponieważ okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2006 wygasa dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(2)

Praktyczne wdrażanie prawodawstwa w dziedzinie AEO wykazało, że w większości przypadków cały proces wydania świadectwa zajmuje zazwyczaj więcej niż 90 dni kalendarzowych, a przypadku niektórych dużych przedsiębiorstw – nawet do 150 dni.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Ponieważ rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2008 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 wprowa­ dziło system, według którego wnioskujący o pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, procedury w miejscu, gospodarczej procedury celnej lub procedury przeznaczenia końcowego musi spełniać kryteria AEO lub kryteria równoważne, znacznie wzrosła liczba wniosków o świadectwa AEO ze względu na fakt,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 302 253 360 329 z z z z 19.10.1992, s. 1. 11.10.1993, s. 1. 19.12.2006, s. 64. 6.12.2008, s. 1.

( 4)

Artykuł 14o ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 otrzy­ muje brzmienie:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

„2. Organ celny wydaje świadectwo AEO lub odrzuca wniosek w terminie 120 dni kalendarzowych od daty otrzy­ mania wniosku zgodnie z art. 14c. W przypadku gdy organ celny nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, okres ten można przedłużyć o kolejnych 60 dni kalendarzo­ wych. W takich przypadkach, przed upływem 120 dni kalen­ darzowych, organ celny informuje wnioskodawcę o powodach przedłużenia terminu.”.

L 60/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L60 - 1 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.