Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 1

Strona 1 z 8
11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 akapit drugi i art. 13,

stada hodowlane mogą zakażać salmonellą potomstwo, w szczególności stada kur niosek i brojlerów. Dlatego też ograniczenie występowania salmonelli w stadach hodow­ lanych przyczynia się do zwalczania tego odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego, który stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w jajach i mięsie pochodzącym od potomstwa.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapew­ nienie podjęcia środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czyn­ ników chorobotwórczych na wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pierwotnej, w celu ograniczenia częstości ich występowania i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego.

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (2) określono cel wspólnotowy ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus w okresie przejściowym, który upływa dnia 31 grudnia 2009 r. Do tej daty maksymalny udział procentowy dorosłych stad hodowlanych gatunku Gallus gallus z wynikiem dodatnim w odniesieniu do Salmonelli enteritidis, Salmonelli infantis, Salmonelli hadar, Salmonelli typhimurium i Salmonelli virchow (przedmiotowe serotypy salmonelli) nie może przekraczać 1 %. Niezbędne jest zatem określenie stałego celu unijnego ograniczenia występowania przedmioto­ wych serotypów salmonelli po upływie okresu przejścio­ wego.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 przewiduje ustano­ wienie celów unijnych w odniesieniu do ograniczenia powszechnego występowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymie­ nionych w załączniku I do tego rozporządzenia w populacjach zwierząt wymienionych w tym załącz­ niku. Rozporządzenie to określa także pewne wymogi dotyczące tych celów.

(5)

(3)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 odnosi się do wszystkich serotypów salmonelli mających znaczenie dla zdrowia publicznego występujących w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus. Takie

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 stanowi, że przy określaniu celu unijnego należy uwzględnić doświad­ czenia zdobyte w ramach obowiązujących krajowych środków kontroli oraz informacje przedłożone Komisji lub Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach obowiązujących wymogów unijnych, w szczególności w ramach informacji przewi­ dzianych w dyrektywie 2003/99/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych (3), w szczególności w jej art. 5.

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.