Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 8

(4) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

(1) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33. (2) Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 47. (3) Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 11.

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/11

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 statkom pływa­ jącym pod banderą Danii lub Szwecji i tam zarejestrowanym zezwala się na prowadzenie działalności połowowej w cieśninie Skagerrak w odległości do czterech mil morskich od linii podstawowej Norwegii.

43°00′ N, z wyjątkiem obszaru określonego w art. 18 rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (2). 2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, statkom pływającym pod banderą Norwegii należy zezwolić na prowa­ dzenie działalności połowowej w cieśninie Skagerrak w odległości do czterech mil morskich od linii podstawowych Danii i Szwecji. Artykuł 8 Dziennik połowowy Dodatkowo względem art. 14 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrze­ gania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (3), kapitanowie statków rybackich państw trzecich prowadzących działalność połowową na wodach UE prowadzą dziennik połowowy, w którym zapisują informacje określone w załączniku II. Artykuł 9 Przekazywanie danych na temat działalności połowowej 1. W załączniku III określono informacje, które kapitanowie statków rybackich państw trzecich są zobowiązani przekazać Komisji zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008. 2. Ustępu 1 nie stosuje się do statków pływających pod banderą Norwegii, które prowadzą działalność połowową w obszarze ICES IIIa. Artykuł 10 Połowy błękitka i makreli Statki rybackie pływające pod banderą Norwegii oraz statki rybackie pływające pod banderą Wysp Owczych, którym wolno poławiać błękitka i makrele w wodach UE, muszą prze­ strzegać przepisów określonych w załączniku IV. Artykuł 11 Przepływanie tranzytem przez wody UE Statki rybackie państw trzecich, które przepływają tranzytem przez wody UE, a nie są upoważnione do połowów w tych wodach, muszą sztauować sieci, tak aby nie można było ich używać, zgodnie z następującymi warunkami: a) sieci, obciążniki i podobne narzędzia są odłączone od desek trałowych oraz drutów i lin holowniczych i podciągowych; b) sieci, które są umieszczone na pokładzie lub nad pokładem, są solidnie przymocowane do części nadbudówki.

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (3) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

Artykuł 3 Warunki Statki UE posiadające upoważnienie do połowów ukierunkowa­ nych jednego gatunku na wodach Wysp Owczych mogą prowa­ dzić ukierunkowany połów innego gatunku, pod warunkiem że przedstawią organom Wysp Owczych wcześniejsze zawiado­ mienie o zmianie.

Artykuł 4 Ogólne zobowiązania Statki UE prowadzące działalność połowową poza wodami UE przestrzegają wymogów dotyczących środków ochrony i kontroli oraz wszystkich pozostałych przepisów dotyczących obszaru, w którym prowadzą działalność.

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ POŁOWOWA PROWADZONA PRZEZ STATKI PAŃSTW TRZECICH NA WODACH UE

Artykuł 5 Upoważnienia do połowów W drodze odstępstwa od przepisów art. 18 ust. 1 lit. a) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1006/2008, statki UE o pojemności do 200 GT włącznie pływające pod banderą Norwegii są zwolnione z obowiązku posiadania upoważnienia do połowów w przypadku prowadzenia działalności połowowej na wodach UE.

Artykuł 6 Składanie i treść podań o wydanie upoważnień do połowów Podania o wydanie upoważnień do połowów, o których mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008, zawierają infor­ macje określone w załączniku I zgodnie z tym, pod jaką banderą dane statki są uprawnione do pływania.

Artykuł 7 Ograniczenia geograficzne 1. Statki pływające pod banderą Norwegii lub zarejestrowane na Wyspach Owczych, które są upoważnione do prowadzenia działalności połowowej na wodach UE, nie prowadzą działal­ ności połowowej w odległości 12 mil morskich od linii podsta­ wowych państw członkowskich w obszarze ICES IV (1), cieśninie Kattegat i na Oceanie Atlantyckim na północ od

(1) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.