Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 8

L 61/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

ROZDZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/13

ZAŁĄCZNIK I PODANIA O UPOWAŻNIENIE DO POŁOWÓW DLA STAKÓW PAŃSTW TRZECICH CZĘŚĆ I Statki pływające pod banderą Norwegii Podania dla statków pływających pod banderą Norwegii zawierają, co następuje: a) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS); b) kod grupy. CZĘŚĆ II Statki pływające pod banderą Wysp Owczych Podania dla statków pływających pod banderą Wysp Owczych zawierają, co następuje: a) nazwę statku; b) oznakę rybacką; c) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS); d) moc silnika; e) pojemność w GT i długość całkowitą; f) gatunki, które zamierza się poławiać; g) planowany obszar połowów.

L 61/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

ZAŁĄCZNIK II DZIENNIK POŁOWOWY PROWADZONY PRZEZ KAPITANA STATKU POŁAWIAJĄCEGO W WODACH UE PAŃSTWA TRZECIEGO

Informacje, które należy wpisać do dziennika połowowego 1. Po każdym zaciągu:

1.1. ilość (w kilogramach wagi w relacji pełnej) każdego ze złowionych gatunków; 1.2. datę oraz godzinę zaciągu; 1.3. położenie geograficzne obszarów, gdzie dokonano połowów; 1.4. zastosowaną metodę połowową. 2. Po każdym przeładunku na inny statek lub z innego statku:

2.1. wskazanie „otrzymane od” lub „przekazane na rzecz”; 2.2. ilość (w kilogramach wagi w relacji pełnej) każdego z przeładowanych gatunków; 2.3. nazwę, oznakę rybacką oraz numery statku, na który lub z którego dokonano przeładunku; 2.4. przeładunek dorsza jest zabroniony. 3. Po każdym wyładunku w porcie UE:

3.1. nazwę portu; 3.2. ilość (w kilogramach wagi w relacji pełnej) każdego z wyładowanych gatunków. 4. Po każdym przekazaniu informacji do Komisji Europejskiej:

4.1. dzień i godzinę przekazania; 4.2. rodzaj wiadomości: „połów w momencie wejścia”, „połów w momencie wyjścia”, „połów”, „przeładunek”; 4.3. w przypadku przekazu radiowego: nazwę stacji radiowej.

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/15

ZAŁĄCZNIK III INFORMACJE PRZEKAZYWANE KOMISJI PRZEZ STATKI W WODACH UE PAŃSTW TRZECICH POŁAWIAJĄCE

1.

Informacje, które należy przekazać Komisji Europejskiej, oraz harmonogram ich przekazywania:

1.1. Za każdym razem, gdy statek rozpoczyna rejs połowowy (1) na wodach UE, przesyła on komunikat o „połowie w momencie wejścia”, który zawiera następujące szczegółowe informacje: SR AD SQ TM RC TN NA IR XR LT (3 ) o (1) o o o o f (2 ) f o o f (4 ) (= początek zapisu) XEU (= Komisja Europejska) (numer porządkowy komunikatu w bieżącym roku) COE (= „połów w momencie wejścia”) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy) (numer porządkowy rejsu połowowego w bieżącym roku) (nazwa statku) (państwo bandery w postaci kodu ISO-3, po którym w odpowiednich przypadkach następuje niepowtarzalny numer referencyjny, jeżeli istnieje, stosowany w państwie bandery) (oznaka rybacka; numer boczny statku) (szerokość geograficzna statku w momencie przesyłania danych) (długość geograficzna statku w momencie przesyłania danych) (szacowana szerokość geograficzna obszaru, na którym kapitan statku zamierza rozpocząć połów, podana w stopniach lub w układzie dziesiętnym) (szacowana długość geograficzna obszaru, na którym kapitan statku zamierza rozpocząć połów, podana w stopniach lub w układzie dziesiętnym) (odpowiedni obszar ICES) (ilość według gatunków na statku, w ładowni, w razie potrzeby parami: kod FAO + waga w relacji pełnej w kilogramach, zaokrąglona do najbliższych 100 kilogramów) (data przekazania danych w formacie rrrrmmdd) (godzina przekazania danych w formacie ggmm) (imię i nazwisko kapitana statku) (= koniec zapisu)

LG (3) LI LN RA OB DA TI MA ER

(1) (2) (3) (4)

f (4 ) f f o o o o o o

o = obowiązkowe. f = fakultatywne. LT, LG: muszą być określone w liczbach dziesiętnych, do 3 miejsc po przecinku. Fakultatywne w przypadku, gdy statek podlega monitorowaniu przez satelitarne urządzenie lokacyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.