Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 4

Strona 4 z 8

1.2. Za każdym razem, gdy statek kończy rejs połowowy (1) na wodach UE, przesyła on komunikat o „połowie w momencie wyjścia”, który zawiera następujące szczegółowe informacje: SR AD SQ TM RC o o o o o (= początek zapisu) XEU (= Komisja Europejska) (numer porządkowy komunikatu przesłanego przez dany statek w bieżącym roku) COX (= „połów w momencie wyjścia”) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy)

(1) Rejs połowowy oznacza rejs, który rozpoczyna się z chwilą, gdy statek, który ma zamiar dokonywać połowu, wpływa do strefy obejmującej 200 mil morskich od wybrzeży państw członkowskich Wspólnoty, objętej przepisami wspólnotowymi dotyczącymi rybołówstwa, i który kończy się w momencie opuszczenia przez statek tej strefy.

L 61/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

TN NA IR XR LT (1) LG (1) RA CA OB DF DA TI MA ER

f f o o f (2 ) f (2 ) o o f f o o o o

(numer porządkowy rejsu połowowego w bieżącym roku) (nazwa statku) (państwo bandery w postaci kodu ISO-3, po którym w odpowiednich przypadkach następuje niepowtarzalny numer referencyjny, jeżeli istnieje, stosowany w państwie bandery) (oznaka rybacka; numer boczny statku) (szerokość geograficzna statku w momencie przesyłania danych) (długość geograficzna statku w momencie przesyłania danych) (odpowiedni obszar ICES, na którym dokonano połowów) (wielkość połowu według gatunków od ostatniego raportu, w razie potrzeby parami: kod FAO + waga w relacji pełnej w kilogramach, zaokrąglona do najbliższych 100 kilogramów) (ilość według gatunków na statku, w ładowni, w razie potrzeby parami: kod FAO + waga w relacji pełnej w kilogramach, zaokrąglona do najbliższych 100 kilogramów) (liczba dni, w ciągu których prowadzono połowy od ostatniego raportu) (data przekazania danych w formacie rrrrmmdd) (godzina przekazania danych w formacie ggmm) (imię i nazwisko kapitana statku) (= koniec zapisu)

(1) LT, LG: muszą być określone w liczbach dziesiętnych, do 3 miejsc po przecinku. (2) Fakultatywne w przypadku gdy statek podlega monitorowaniu przez satelitarne urządzenie lokacyjne.

1.3. Co trzy dni, począwszy od trzeciego dnia po wpłynięciu przez statek po raz pierwszy na obszary określone w ppkt 1.1 podczas połowów śledzia i makreli, oraz co tydzień, począwszy od siódmego dnia po wpłynięciu przez statek po raz pierwszy na obszary określone w ppkt 1.1 podczas połowów wszystkich gatunków, innych niż śledź i makrela, należy wysłać raport połowowy, który zawiera następujące szczegółowe informacje: SR AD SQ TM RC TN NA IR XR LT (1) LG (1) RA CA OB DF DA o o o o o f f o o f (2) f (2) o o f f o (= początek zapisu) XEU (= Komisja Europejska) (numer porządkowy komunikatu przesłanego przez dany statek w bieżącym roku) CAT (= „raport połowowy”) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy) (numer porządkowy rejsu połowowego w bieżącym roku) (nazwa statku) (państwo bandery w postaci kodu ISO-3, po którym w odpowiednich przypadkach następuje niepowtarzalny numer referencyjny, jeżeli istnieje, stosowany w państwie bandery) (oznaka rybacka; numer boczny statku) (szerokość geograficzna statku w momencie przesyłania danych) (długość geograficzna statku w momencie przesyłania danych) (odpowiedni obszar ICES, na którym dokonano połowów) (wielkość połowu według gatunków od ostatniego raportu, w razie potrzeby parami: kod FAO + waga w relacji pełnej w kilogramach, zaokrąglona do najbliższych 100 kilogramów) (ilość według gatunków na statku, w ładowni, w razie potrzeby parami: kod FAO + waga w relacji pełnej w kilogramach, zaokrąglona do najbliższych 100 kilogramów) (liczba dni, w ciągu których prowadzono połowy od ostatniego raportu) (data przekazania danych w formacie rrrrmmdd)

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/17

TI MA ER

o o o

(godzina przekazania danych w formacie ggmm) (imię i nazwisko kapitana statku) (= koniec zapisu)

(1) LT, LG: muszą być określone w liczbach dziesiętnych, do 3 miejsc po przecinku. (2) Fakultatywne w przypadku gdy statek podlega monitorowaniu przez satelitarne urządzenie lokacyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.