Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 5

Strona 5 z 8

1.4. W przypadku gdy planowany jest przeładunek między raportem połowowym „w momencie wejścia” i raportem połowowym „w momencie wyjścia”, oprócz raportów połowowych należy przesłać dodatkowy komunikat w sprawie przeładunku na co najmniej 24 godziny wcześniej, określający: SR AD SQ TM RC TN NA IR XR KG TT TF LT (1) LG (1) PD PT DA TI MA ER o o o o o f f o o o o o o/f (2) (3) o/f (2) (3) o o o o o o (= początek zapisu) XEU (= Komisja Europejska) (numer porządkowy komunikatu przesłanego przez dany statek w bieżącym roku) TRA (= „przeładunek”) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy) (numer porządkowy rejsu połowowego w bieżącym roku) (nazwa statku) (państwo bandery w postaci kodu ISO-3, po którym w odpowiednich przypadkach następuje niepowtarzalny numer referencyjny, jeżeli istnieje, stosowany w państwie bandery) (oznaka rybacka; numer boczny statku) (ilość według gatunków załadowanych lub wyładowanych, w razie potrzeby parami: kod FAO + waga w relacji pełnej w kilogramach, zaokrąglona do najbliższych 100 kilogramów) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku, na który dokonuje się przeładunku) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku przekazującego) (przewidywana szerokość geograficzna statku, na której planowane jest dokonanie przeła­ dunku) (przewidywana długość geograficzna statku, na której planowane jest dokonanie przeładunku) (przewidywana data planowanego przeładunku) (przewidywana godzina planowanego przeładunku) (data przekazania danych w formacie rrrrmmdd) (godzina przekazania danych w formacie ggmm) (imię i nazwisko kapitana statku) (= koniec zapisu)

(1) LT, LG: muszą być określone w liczbach dziesiętnych, do 3 miejsc po przecinku. (2) Fakultatywne w przypadku gdy statek podlega monitorowaniu przez satelitarne urządzenie lokacyjne. (3) Fakultatywne dla statku odbierającego.

2.

Forma komunikatu Jeżeli nie stosuje się ppkt 3.3 poniżej, informacje, o których mowa powyżej w pkt 1, są przekazywane zgodnie z kodami i kolejnością danych określonych powyżej; w szczególności: — w pasku tytułu komunikatu należy umieścić tekst „VRONT”, — każda pozycja danych umieszczana jest w nowej linii, — same dane poprzedzone są wskazanym kodem i oddzielone od kolejnej pozycji spacją.

L 61/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

Przykład (z fikcyjnymi danymi): SR AD SQ TM RC TN NA IR XR LT LG RA OB DA MA TI ER 3. Schemat komunikacyjny XEU 1 COE IRCS 1 NAZWA STATKU NOR PO 12345 + 65,321 – 21,123 04 A. COD 100 HAD 300 20051004 IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA 1315

3.1. Statek przekazuje informacje określone w pkt 1 Komisji Europejskiej w Brukseli za pomocą teleksu (SAT COM C 420599543 FISH), poczty elektronicznej (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) lub jednej ze stacji radiowych wymie­ nionych w pkt 4 poniżej oraz w formie określonej w pkt 2. 3.2. Jeżeli z powodu działania siły wyższej statek nie ma możliwości nadania wiadomości, może ona zostać nadana w jego imieniu przez inny statek. 3.3. W przypadku gdy państwo bandery posiada możliwości techniczne przesyłania wszystkich powyższych komuni­ katów i treści w tzw. formacie NAF w imieniu swych statków prowadzących działalność, dane państwo bandery może, w wyniku dwustronnego porozumienia między państwem bandery a Komisją, przesyłać wspomniane infor­ macje poprzez zabezpieczony protokół komunikacyjny do Komisji Europejskiej w Brukseli. W takim przypadku do komunikatu dołącza się dodatkowe informacje – w charakterze koperty (po informacji AD): FR RN RD RT o o o o (nadawca: strona przekazująca w postaci kodu alfa ISO-3 kraju) (numer porządkowy zapisu w odpowiednim roku) (data przekazania danych w formacie rrrrmmdd) (godzina przekazania danych w formacie ggmm)

Przykład (wykorzystujący powyższe dane): //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/NAZWA STATKU// IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65 321//LG/–21 123//RA/04 A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315// MA/IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA//ER// Państwo bandery otrzymuje „komunikat zwrotny” zawierający następujące informacje: SR AD FR RN o o o o (= początek zapisu) (kod ISO-3 państwa bandery) XEU (= Komisja Europejska) (numer porządkowy komunikatu w bieżącym roku, w odniesieniu do którego wysłano „komunikat zwrotny”)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.