Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 7

Strona 7 z 8

ZAŁĄCZNIK IV PRZEPISY DLA STATKÓW PAŃSTW TRZECICH ZAMIERZAJĄCYCH POŁAWIAĆ BŁĘKITKA LUB MAKRELĘ W WODACH UE CZĘŚĆ I Przepisy dla statków państw trzecich zamierzających poławiać błękitka w wodach UE a) Statki, które posiadają już połów, mogą zacząć rejs połowowy dopiero po otrzymaniu zezwolenia od właściwego organu zainteresowanego przybrzeżnego państwa członkowskiego. Co najmniej cztery godziny przed wpłynięciem na wody UE kapitan statku powiadamia, w zależności od przypadku, jeden z następujących ośrodków monitorowania rybołówstwa:

(i) w Zjednoczonym Królestwie (Edynburg) pocztą elektroniczną na następujący adres: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk lub telefonicznie (+ 44 1312719700); lub

(ii) w Irlandii (Haulbowline) pocztą elektroniczną na następujący adres: nscstaff@eircom.net lub telefonicznie (+ 353 872365998).

Powiadomienie określa nazwę, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy oraz litery i numer portu (PLN) statku, całkowitą ilość według gatunków na statku oraz położenie (długość/szerokość geograficzna), w którym według szacunku kapitana statek wpłynie na wody UE, jak również obszar, w którym zamierza on rozpocząć połów. Statek nie rozpoczyna połowu, dopóki nie otrzyma potwierdzenia odbioru powiadomienia oraz instrukcji, czy kapitan musi zgłosić statek do inspekcji. Każde potwierdzenie odbioru ma niepowtarzalny numer zezwolenia, który kapitan zacho­ wuje do końca rejsu połowowego.

Niezależnie od wszelkich inspekcji, które mogą zostać przeprowadzone na morzu, właściwe organy mogą w odpowiednio uzasadnionych okolicznościach zażądać od kapitana, aby zgłosił swój statek do inspekcji w porcie.

b) Statki, które wpływają na wody UE bez połowu, są wyłączone z wymogów ustanowionych w lit. a).

c) Rejs połowowy uznaje się za zakończony w chwili opuszczenia przez statek wód UE lub wejścia do portu UE, w którym nastąpi całkowity wyładunek połowów.

Statki opuszczają wody UE dopiero po przepłynięciu przez jedną z następujących tras kontrolnych:

A. prostokąt ICES 48 E2 w rejonie VIa;

B. prostokąt ICES 46 E6 w rejonie IVa;

C. prostokąty ICES 48 E8, 49 E8 lub 50 E8 w rejonie IVa.

Co najmniej cztery godziny przed wpłynięciem na jedną z wyżej wymienionych tras kontrolnych kapitan statku powiadamia ośrodek monitorowania rybołówstwa w Edynburgu pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jak przewi­ dziano w pkt 1. Powiadomienie określa nazwę, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy oraz litery i numer portu (PLN) statku, całkowitą ilość według gatunków na statku oraz trasę kontrolną, przez którą statek ma zamiar przepłynąć.

Statek nie opuszcza obszaru objętego trasą kontrolną, dopóki nie otrzyma potwierdzenia odbioru powiadomienia oraz instrukcji, czy kapitan musi zgłosić statek do inspekcji. Każde potwierdzenie odbioru ma niepowtarzalny numer zezwolenia, który kapitan zachowuje do opuszczenia przez statek wód UE.

Bez względu na wszelkie inspekcje, które mogą zostać przeprowadzone na morzu, właściwe organy mogą w odpowiednio uzasadnionych okolicznościach zażądać od kapitana, aby zgłosił swój statek do inspekcji w porcie Lerwick lub Scrabster.

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/23

CZĘŚĆ II Przepisy dla statków państw trzecich zamierzających poławiać makrelę w wodach UE a) Statki mogą zacząć rejs połowowy dopiero po otrzymaniu zezwolenia od właściwego organu zainteresowanego nadbrzeżnego państwa członkowskiego. Statki te wpływają na wody UE dopiero po przepłynięciu przez jeden z następujących obszarów kontrolnych: prostokąt ICES 48 E2 w rejonie VIa; prostokąt ICES 50 F1 w rejonie IVa; prostokąt ICES 46 F1 w rejonie IVa. Co najmniej cztery godziny przed wpłynięciem na jeden z wyżej wymienionych obszarów kontrolnych kapitan statku powiadamia ośrodek monitorowania rybołówstwa w Zjednoczonym Królestwie (Edynburg) pocztą elektroniczną na adres: ukfcc@scotland.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.