Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10

Strona 1 z 8
L 61/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 26, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Statki nieposiadające upoważnienia wydanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 powinny mieć możliwość przepłynięcia tranzytem przez wody UE, pod warunkiem że ich narzędzia połowowe nie są zain­ stalowane w sposób umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie działalności połowowej.

(7)

Należy zatem przyjąć szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1006/2008.

(8)

Ze względu na bliskość wód Unii Europejskiej (UE) i wód znajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurys­ dykcji Norwegii i Wysp Owczych należy określić szcze­ gółowe warunki wydawania upoważnień dla statków UE prowadzących działalność połowową na wodach norwe­ skich Morza Północnego oraz na wodach Wysp Owczych.

(9)

Niniejsze rozporządzenie gwarantuje ciągłość obowiązy­ wania przepisów obecnego rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego upraw­ nienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (4).

(2)

W celu ochrony działalności połowowej prowadzonej przez miejscowe statki rybackie dostęp przyznany statkom państw trzecich powinien ograniczać się do określonych obszarów geograficznych. Ze względu na bliskość wód Unii Europejskiej (UE) i wód znajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurys­ dykcji Norwegii i Wysp Owczych należy określić szcze­ gółowe warunki wydawania upoważnień dla statków pływających pod banderą Norwegii i Wysp Owczych prowadzących działalność połowową na wodach UE. Aby umożliwić Komisji dostęp do dodatkowych danych, należy określić treść podań o wydanie upoważnienia dla statków państw trzecich. W celu zagwarantowania prawidłowego rozliczania połowów błękitka i makreli prowadzonych przez statki państw trzecich na wodach UE należy ustanowić zaostrzone przepisy kontrolne dotyczące takich statków. Przepisy te powinny być zgodne z umową między Wspólnotą Europejską a Norwegią zatwierdzoną rozpo­ rządzeniem Rady (EWG) nr 2214/80 (2) oraz umową między Wspólnotą Europejską a Wyspami Owczymi zatwierdzoną rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2211/80 (3).

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POŁOWOWA STATKÓW UE POZA WODAMI UE

Artykuł 1

(4)

Upoważnienia do połowów W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 statki UE o pojemności do 200 GT włącznie powinny być zwolnione z obowiązku posiadania upoważnienia do połowów w przypadku prowadzenia działalności połowowej na wodach norweskich Morza Północnego.

(5)

Artykuł 2 Ograniczenia geograficzne 1. Statki rybackie UE upoważnione do prowadzenia działal­ ności połowowej na wodach norweskich Morza Północnego nie prowadzą działalności połowowej w cieśninie Skagerrak w odległości 12 mil morskich od linii podstawowej Norwegii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.