Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 3

Transport międzynarodowy wg krajów załadunku i wyładunku (ogółem wszystkie kraje zgłaszające) Jak w tabeli B4.1, lecz z dodatkowym podziałem wg rodzajów towarów Transport międzynarodowy wg krajów załadunku i wyładunku (z podziałem wg krajów zgłaszających) Jak w tabeli B4.3, lecz z dodatkowym podziałem wg rodzajów towarów Transport wg regionów załadunku

Rok

B4.2

Rok

B4.3

Rok

B4.4

Rok

B5.1

Rok

Uwaga 4

B5.2

Transport wg regionów wyładunku

Rok

Uwaga 4

B6.1

Transport wg stref odległości

Rok

B6.2

Jak w tabeli B6.1, lecz z dodatkowym podziałem wg rodzajów towarów

Rok

B7

Transport wg konfiguracji osi

Rok

B8

Transport wg wieku pojazdu

Rok

B9

Transport wg dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

Rok

L 61/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

Tabela

Opis Uwaga 1

Okres odniesienia

Jednostki Uwaga 2

Uwagi

B10

Transport wg ładowności pojazdu

Rok

mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy mln wozokilometrów przejazdy 1 000 ton przejazdy

B11

Transport wg dziedzin klasyfikacji NACE

Rok

B12

Przebiegi pojazdów, ładowne i puste

Rok

B13.1

Przebiegi tranzytowe pojazdów wg krajów tranzyto­ wych, z podziałem na ładowne/puste i wg dopusz­ czalnej masy całkowitej (ogółem wszystkie kraje zgła­ szające) Przebiegi tranzytowe pojazdów wg krajów tranzyto­ wych (z podziałem wg krajów zgłaszających) Transport towarów niebezpiecznych wg rodzajów towarów niebezpiecznych

Rok, kwartał

B13.2

Rok

1 000 ton przejazdy mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy 1 000 ton mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy 1 000 ton mln tonokilometrów przejazdy 1 000 ton mln tonokilometrów przejazdy Uwaga 5

B14

Rok

B15

Transport wg rodzajów ładunków

Rok

B16

Transport wg rodzajów ładunków i stref odległości

Rok

B17

Transport krajowy wg regionów i wyładunku, wg krajów zgłaszających

załadunku

Rok

B18

Transport międzynarodowy wg regionów załadunku i wyładunku, ogółem wszystkie kraje zgłaszające

Rok

Uwaga 6

Uwaga 1: Jeżeli nie podano inaczej, w tabelach przedstawiono podział wg krajów zgłaszających. Uwaga 2: Następujące jednostki miary oblicza się wewnętrznie dla wszystkich tabel: 1 000 ton, mln tonokilometrów, mln wozokilometrów (ładownych, pustych), przejazdy (ładowne, puste), liczba pojazdorekordów użyta do obliczenia wartości komórki w tabeli. W tej kolumnie podaje się jednostki miary zwykle oferowane użytkownikom. Na wniosek użytkowników można rozpowszech­ niać dane wyrażone w innych jednostkach. Stosownie do potrzeb użytkowników tabele mogą opierać się na zmiennych dotyczących kursów pojazdów (informacje z zestawów danych A2) lub na operacjach odnoszących się do towarów (informacje z zestawów danych A3) (zob. rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 1172/98). Przejazdy oznacza się w związku z powyższym jako liczbę kursów bądź jako liczbę podsta­ wowych operacji transportowych. Przejazdy tranzytowe oznacza się jako takie. Uwaga 3: Rodzaje operacji dzieli się następująco: — kurs krajowy: zarówno miejsce załadunku, jak i miejsce wyładunku znajduje się w kraju zgłaszającym, — kurs międzynarodowy: miejsce załadunku bądź wyładunku, lub oba te miejsca, znajduje się w krajach innych niż kraj zgłaszający (= suma czterech następujących kategorii): (w tym) — wychodzący (towary załadowane w kraju zgłaszającym): kurs rozpoczyna się w kraju zgłaszającym, a kończy poza jego granicami, — przychodzący (towary wyładowane w kraju zgłaszającym): kurs rozpoczyna się poza granicami kraju zgłaszającego, a kończy na jego terytorium, — przewóz typu »cross-trade«: kurs pomiędzy dwoma krajami innymi niż kraj zgłaszający, — kabotaż: kurs pomiędzy miejscami położonymi na terytorium kraju innego niż kraj zgłaszający. Uwaga 4: Dane wg regionów załadunku lub wyładunku publikuje się, podając poziom NUTS-3. Uwaga 5: Dla transportu krajowego miejsca załadunku i wyładunku publikuje się, podając poziom NUTS-2. Uwaga 6: Dla transportu międzynarodowego miejsca załadunku i wyładunku publikuje się, podając poziom NUTS-1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 10 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.