Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 3

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/27

C. Tabele dotyczące kabotażu W celu dostarczenia informacji o kabotażu, odpowiadających informacjom dostępnym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 3118/932 (1), można rozpowszechniać następujący zestaw tabel i podzestawy tych tabel:

Opis

Okres

Jednostka

C1

Kabotaż wykonywany przez przewoźników z każdego kraju zgłaszającego, wg krajów zgłaszających Kabotaż wykonywany przez przewoźników ze wszystkich krajów zgłaszających, wg krajów, gdzie kabotaż ma miejsce Kabotaż wg krajów zgłaszających i wg krajów, gdzie kabotaż ma miejsce

Rok

1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów

C2

Rok

C3

Rok

1 000 ton mln tonokilometrów

D. Tabele dla władz krajowych państw członkowskich W celu umożliwienia organom krajowym państw członkowskich innych niż kraj zgłaszający zestawienia pełnych danych statystycznych na temat operacji transportu drogowego realizowanych na terytorium ich kraju, mogą być im dostarczane następujące zagregowane pliki danych:

Opis

Okres

Zagregowane dla następujących wielkości Uwaga

Jednostki

D1.1

Operacje transportowe na poziomie krajowym (kursy ładowne)

Rok

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

kraj zgłaszający kraj załadunku kraj wyładunku rodzaj towarów rodzaj transportu grupa wieku strefa odległości konfiguracja osi kraj zgłaszający kraj załadunku kraj wyładunku towary niebezpieczne rodzaj transportu kraj zgłaszający kraj pochodzenia kraj przeznaczenia rodzaj transportu grupa wieku strefa odległości kraj zgłaszający region załadunku region wyładunku konfiguracja osi rodzaj ładunku grupa wieku kraj zgłaszający kraj załadunku rodzaj towarów konfiguracja osi grupa wieku

tony tonokilometry wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów

D1.2

Transport towarów niebezpiecznych na poziomie krajowym (kursy ładowne)

Rok

tony tonokilometry wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów

D2

Operacje transportowe na poziomie krajowym (kursy puste)

Rok

D3.1

Operacje transportowe na poziomie regio­ nalnym (kursy ładowne)

Rok

tony tonokilometry wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów

D3.2

Operacje transportowe na poziomie regio­ nalnym (kursy ładowne)

Rok

tony tonokilometry wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów

(1) Dz.U. L 279 z 12.11.1993, s. 1.

L 61/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

Opis

Okres

Zagregowane dla następujących wielkości Uwaga

Jednostki

D3.3

Operacje transportowe na poziomie regio­ nalnym (kursy ładowne)

Rok

— — — — — — — — — — — — — — —

kraj zgłaszający region wyładunku rodzaj towarów konfiguracja osi grupa wieku kraj zgłaszający region pochodzenia region przeznaczenia konfiguracja osi grupa wieku kraj tranzytowy kraj zgłaszający ładowne/puste region pochodzenia region przeznaczenia

tony tonokilometry wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów wozokilometry przejazdy liczba pojazdorekordów

D4

Operacje transportowe na poziomie regio­ nalnym (kursy puste)

Rok

D5

Tranzyt (kursy ładowne i puste)

Rok

tony przejazdy liczba pojazdorekordów

Uwaga: Dla tabel D należy stosować następujące klasyfikacje: — rodzaj transportu: gospodarczy/zarobkowy, — grupa wieku: trzy grupy, — strefa odległości: cztery strefy, — region: NUTS-3, — konfiguracja osi: zagregowana wg rodzajów pojazdów (samochód ciężarowy, pojazd członowy i pociąg drogowy).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 10 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.