Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24

Strona 1 z 3
L 61/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

w transporcie krajowym i międzynarodowym w celu pełnego objęcia danymi statystycznymi transportu drogo­ wego na poziomie krajowym. Naukowcy i społeczność naukowa jako całość powinni mieć dostęp, dla celów naukowych, do danych przekazy­ wanych Komisji (Eurostatowi) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1172/98, w myśl zasady określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (3) w sprawie statystyki euro­ pejskiej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2003 (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 6/2003 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Właściwe jest wykorzystanie w możliwie największym stopniu danych statystycznych dotyczących przewozu drogowego rzeczy, o których to danych mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1172/98, z poszanowaniem poufności poszczególnych zapisów danych. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 833/2007 (2), kończącym okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98, udostępniono szczegółowe dane dotyczące pochodzenia i przeznaczenia w odniesieniu do krajo­ wych, jak i międzynarodowych drogowych przewozów ładunków od roku 2008. Konieczne jest udostępnienie państwom członkowskim danych dotyczących pochodzenia i przeznaczenia

(5) (6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 185 z 17.7.2007, s. 9.

(3) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164. (4) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 45.

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/25

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK WYKAZ TABEL PRZEZNACZONYCH DO ROZPOWSZECHNIANIA A. Kontynuacja istniejących tabel W celu zachowania ciągłości istniejące tabele mogą być rozpowszechniane przez Komisję (Eurostat). B. Tabele podstawowe Następujący zestaw tabel oraz ich podzestawy mogą być rozpowszechniane.

Tabela Opis Uwaga 1 Okres odniesienia Jednostki Uwaga 2 Uwagi

B1

Podsumowanie działalności wg rodzajów operacji i rodzajów transportu

Rok, kwartał

1 000 ton mln tonokilometrów wozokilometry 1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów 1 000 ton mln tonokilometrów przejazdy 1 000 ton mln tonokilometrów przejazdy 1 000 ton mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy 1 000 ton mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy mln tonokilometrów mln wozokilometrów przejazdy

Uwaga 3

B2

Transport wg rodzajów operacji

Rok, kwartał

Uwaga 3

B3

Transport wg rodzajów towarów

Rok

B4.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 10 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.