Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1337) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 21

12.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1337)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/153/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Tekst art. 4 decyzji 2009/251/WE otrzymuje brzmienie: „Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2011 r.”. Artykuł 2 Najpóźniej do dnia 15 marca 2010 r. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji i podają je do wiadomości publicznej. Państwa człon­ kowskie niezwłocznie przekazują Komisji odnośne informacje. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2009/251/WE zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawiera­ jące biocyd fumaran dimetylu (DMF) nie będą wprowa­ dzane do obrotu ani udostępniane na rynku. Decyzja 2009/251/WE została przyjęta zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, które ogra­ niczają obowiązywanie decyzji do okresu nieprzekracza­ jącego jednego roku, ale umożliwiają zatwierdzenie jej na kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć jednego roku. W świetle dotychczas zdobytych doświadczeń oraz wobec braku stałego środka dotyczącego produktów konsumpcyjnych zawierających DMF konieczne jest prze­ dłużenie obowiązywania decyzji 2009/251/WE na kolejne 12 miesięcy i wprowadzenie w niej odpowied­ nich zmian.

(2)

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. (2) Dz.U. L 74 z 20.3.2009, s. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 31 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 330 z 16.12.2009)

 • Dz. U. L63 - 30 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L63 - 24 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy przewidzianej w art. 99 ust. 2 lit. a) (w odniesieniu do sektora rolnictwa) i art. 124 ust. 1 i 2 (zmienionego) ustawy regionalnej regionu Sycylia nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r., która zawiera przepisy wdrażające RPO 2000–2006 oraz zmianę programów pomocy dla przedsiębiorstw (pomoc C 21/04 – ex N 590/B/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8064)

 • Dz. U. L63 - 22 z 201012.3.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/1)

 • Dz. U. L63 - 7 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1317)

 • Dz. U. L63 - 5 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L63 - 3 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające po raz 121. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.