Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy przewidzianej w art. 99 ust. 2 lit. a) (w odniesieniu do sektora rolnictwa) i art. 124 ust. 1 i 2 (zmienionego) ustawy regionalnej regionu Sycylia nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r., która zawiera przepisy wdrażające RPO 2000–2006 oraz zmianę programów pomocy dla przedsiębiorstw (pomoc C 21/04 – ex N 590/B/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8064)

Data ogłoszenia:2010-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 24

Strona 1 z 7
L 63/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy przewidzianej w art. 99 ust. 2 lit. a) (w odniesieniu do sektora rolnictwa) i art. 124 ust. 1 i 2 (zmienionego) ustawy regionalnej regionu Sycylia nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r., która zawiera przepisy wdrażające RPO 2000–2006 oraz zmianę programów pomocy dla przedsiębiorstw (pomoc C 21/04 – ex N 590/B/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8064)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2010/155/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

Pomoc, o której mowa w art. 123 ustawy nr 32/2000, została wyłączona z innych rodzajów pomocy przewi­ dzianych w zgłoszonych artykułach i została uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem w ramach pomocy N 590/A/2001 (1).

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) I. PROCEDURA (1)

Ponieważ pismo władz włoskich z dnia 10 października 2002 r. dotyczyło wyłącznie art. 123 przedmiotowej ustawy regionalnej, służby Komisji – pismem z dnia 11 lutego 2003 r. – przesłały do ww. władz monit, wzywający do udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w piśmie z dnia 18 lipca 2002 r.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2001 r., zarejestrowanym dnia 29 sierpnia 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej zgłosiło Komisji, na mocy art. 88 ust. 3 Traktatu WE, przepisy art. 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 i art. 135 ust. 3 i 4 ustawy regionalnej regionu Sycylia nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r., która zawiera przepisy wdra­ żające RPO na lata 2000–2006 oraz zmianę programów pomocy dla przedsiębiorstw (zwanej dalej „ustawą nr 32/2000”).

Pismem z dnia 5 marca 2003 r., zarejestrowanym dnia 6 marca 2003 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji odpowiedź władz włoskich na pytania zadane pismem z dnia 18 lipca 2002 r.

(7)

Po przeanalizowaniu tej odpowiedzi, pismem z dnia 2 maja 2003 r. służby Komisji zwróciły się do władz włoskich o przekazanie dodatkowych informacji.

(8)

(2)

Pismem z dnia 17 maja 2002 r., zarejestrowanym dnia 21 maja 2002 r., oraz pismem z dnia 10 października 2002 r., zarejestrowanym dnia 11 października 2002 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informacje uzupełniające, o które poproszono władze włoskie pismem z dnia 24 października 2001 r. i pismem z dnia 18 lipca 2002 r.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2003 r., zarejestrowanym dnia 18 sierpnia 2003 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji odpo­ wiedź władz włoskich na pismo z dnia 2 maja 2003 r. W piśmie tym władze włoskie poinformowały o wycofaniu art. 111 ustawy nr 32/2000 i złożyły do Komisji wniosek o przyjęcie odrębnej decyzji w odniesieniu do niektórych artykułów ustawy.

(9)

(3)

Pismem z dnia 10 października 2002 r. władze włoskie przekazały informacje uzupełniające, dotyczące wyłącznie pomocy, o której mowa w art. 123 ustawy nr 32/2000, zważywszy na jej pilny charakter.

Pismem z dnia 1 października 2003 r. służby Komisji wyjaśniły władzom włoskim, że zostanie podjęta decyzja w sprawie całości pomocy (pomoc N 590/B/2001) i poprosiły władze włoskie o udzielenie wyjaśnień odnośnie do jednego z artykułów ustawy nr 32/2000.

(1) Pismo SG(2002) D/233133 z 18.12.2002.

12.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/25

(10)

Pismem z dnia 7 stycznia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 31 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 330 z 16.12.2009)

 • Dz. U. L63 - 30 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L63 - 22 z 201012.3.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1337) (1)

 • Dz. U. L63 - 7 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1317)

 • Dz. U. L63 - 5 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L63 - 3 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające po raz 121. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.