Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 210/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykaz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz ujednolicające załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

Data ogłoszenia:2010-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 1

Strona 1 z 4
13.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 210/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykaz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz ujednolicające załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,

(4)

ników A, B i C do tego rozporządzenia, aby dać niezbędną pewność prawną wszystkim stronom uczest­ niczącym w postępowaniach upadłościowych objętych przedmiotowym rozporządzeniem.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (1), w szczególności jego art. 45, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: W załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 wymieniono przyjęte w ustawodawstwie krajowym państw członkowskich nazwy postępowań i zarządców, do których rozporządzenie to ma zastoso­ wanie. Załącznik A zawiera wykaz postępowań upadło­ ściowych, o których mowa w art. 2 lit. a) tego rozporzą­ dzenia. Załącznik B zawiera wykaz postępowań likwida­ cyjnych, o których mowa w art. 2 lit. c) tego rozporzą­ dzenia, a załącznik C zawiera wykaz zarządców, o których mowa w art. 2 lit. b) tego rozporządzenia. Dnia 2 marca 2009 r. Belgia zgłosiła Komisji, zgodnie z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1346/2000, zmiany w wykazach zawartych w załącznikach A i C do przed­ miotowego rozporządzenia. Zgłoszenie to zostało następnie dostosowane przez Belgię, aby uzupełnić zmiany w wykazach w załącznikach A i C oraz by wpro­ wadzić zmianę w wykazie zawartym w załączniku B. W wyniku zmian załączników A, B i C do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1346/2000 i w związku ze wspom­ nianym wyżej zgłoszeniem Belgii i z jego następnym dostosowaniem należy dokonać ujednolicenia załącz­

(5)

Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia są związane rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1346/2000 i na mocy art. 45 tego rozporządzenia uczestniczą w jego przyjęciu oraz ma ono do nich zastosowanie.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani nie ma ono wobec niej zastosowania.

(1)

(6)

Załączniki A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 powinny zatem zostać zmienione i odpowiednio ujednolicone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1346/2000 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) w załączniku A nazwy obowiązujące w Belgii otrzymują brzmienie:

(3)

„BELGIË/BELGIQUE Het faillissement/La faillite

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 1.

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

L 65/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2010

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerech­ telijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé ą l’article 8 de la loi sur les faillites;” 2) w załączniku B nazwy obowiązujące w Belgii otrzymują brzmienie: „BELGIË/BELGIQUE Het faillissement/La faillite De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerech­ telijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice;” 3) w załączniku C nazwy obowiązujące w Belgii otrzymują brzmienie:

„BELGIË/BELGIQUE De curator/Le curateur De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes De vereffenaar/Le liquidateur De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 27 z 201013.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/21/UE z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących klotianidyny, tiametoksamu, fipronilu i imidachloprydu (1)

 • Dz. U. L65 - 25 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L65 - 23 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 213/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 16 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L65 - 14 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 211/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.