Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 211/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2010-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 14

L 65/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 211/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

Produkty mające na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia, takie jak tabletki, gumy do żucia i inne przetwory, nie pozwalają na stopniowe i stałe uwalnianie nikotyny przez cały dzień i dlatego nie mogą być uważane za środki terapeutyczne i profilaktyczne. Z tego względu właściwe jest dopisanie w uwadze dodatkowej, że dział 30 Produkty farmaceu­ tyczne nie obejmuje produktów takich jak tabletki, guma do żucia lub inne przetwory, które mają na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia i które zaliczane są do pozycji 2106 lub 3824, z wyjątkiem plastrów z nikotyną.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Określone produkty zawierające nikotynę, przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia, zostały zaklasyfikowane przez różne organy celne państw człon­ kowskich do pozycji 2106, 3004 lub 3824 Nomenkla­ tury scalonej, stanowiącej załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Plastry z nikotyną mają charakter terapeutyczny i profilaktyczny ze względu na ich zastosowanie bezpo­ średnio na skórę, co pozwala na stopniowe uwalnianie nikotyny przez cały dzień. Ze względu na swój charakter terapeutyczny i profilaktyczny plastry z nikotyną zostały zaklasyfikowane do działu 30 i stąd nie mogą być uwzględnione w dodatkowej uwadze do tego działu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3565/88 z dnia 16 listopada 1988 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (2) zaklasyfiko­ wało gumę do żucia składającą się z nikotyny związanej na żywicy jonowymiennej w celu symulacji smaku dymu tytoniowego, której użycie jest zalecane dla osób chcą­ cych rzucić palenie, jako „przetwory spożywcze” w podpozycji CN 2106 90. W postanowieniu z dnia 19 stycznia 2005 r. (3) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że niektóre plastry z nikotyną, zalecane dla osób chcących rzucić palenie, mają być zaklasyfikowane jako „leki” do pozycji CN 3004.

(7)

Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie określonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla­ tury scalonej w stosunku do towarów i produktów mają­ cych na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia konieczne jest dodanie uwagi dodatkowej 2 do działu 30 CN.

W części drugiej sekcja VI dział 30 załącznika I do rozporzą­ dzenia (EWG) nr 2658/87 dodaje się następującą uwagę dodatkową 2:

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 311 z 17.11.1988, s. 25. (3) Postanowienie z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie C-206/03: Commissioners of Customs & Excise przeciwko SmithKline Beecham plc., Zb.Orz. [2005] I-415.

„2. Niniejszy dział nie obejmuje produktów takich jak tabletki, guma do żucia lub inne przetwory, które mają na celu pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia i które zaliczane są do pozycji 2106 lub 3824, z wyjątkiem plastrów z nikotyną.”

13.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/15

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 11 marca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 27 z 201013.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/21/UE z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących klotianidyny, tiametoksamu, fipronilu i imidachloprydu (1)

 • Dz. U. L65 - 25 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L65 - 23 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 213/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 16 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L65 - 1 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 210/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykaz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz ujednolicające załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.