Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2010-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 16

Strona 1 z 5
L 65/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

logia tam zastosowana była spójna z terminologią stoso­ waną w art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

(4)

Po opublikowaniu rozporządzenia (WE) nr 669/2009 niektóre państwa członkowskie wskazały Komisji na potrzebę dokładniejszych definicji niektórych kodów CN stosowanych w części A w załączniku I do tego rozporządzenia w celu ułatwienia identyfikacji produktów objętych tymi definicjami, a także na potrzebę dodania w niektórych przypisach w tym załącz­ niku wyjaśnień technicznych.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 15 ust. 5 i art. 63 ust. 1,

Poinformowano także Komisję o potrzebie włączenia szczegółowego wykazu stanowiących zagrożenie pozos­ tałości pestycydów w warzywach świeżych, schłodzonych lub zamrożonych (żywność) do wykazu w części A w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w celu uwzględnienia powiadomień otrzymanych w ciągu ostatnich trzech lat z systemu wczesnego ostrze­ gania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Celem zachowania jasności potrzebne są dalsze wyjaś­ nienia techniczne odnośnie do wskazówek dotyczących wspólnotowego dokumentu wejścia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (3) ustano­ wiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W szczególności w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wymieniono rodzaje pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, których dotyczy zwiększony poziom kontroli urzędowych.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 669/2009 ma być stosowane od dnia 25 stycznia 2010 r. W związku z powyższym niniejsze rozporządzenie powinno się również stosować od tej daty.

(2)

W celu uniknięcia trudności w wykładni art. 19 rozpo­ rządzenia (WE) nr 669/2009 zawierającego środki przej­ ściowe artykuł ten musi zostać zmieniony, aby termino­

(8)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

13.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/17

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 19 Środki przejściowe 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 27 z 201013.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/21/UE z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących klotianidyny, tiametoksamu, fipronilu i imidachloprydu (1)

 • Dz. U. L65 - 25 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L65 - 23 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 213/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 14 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 211/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L65 - 1 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 210/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykaz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz ujednolicające załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.