Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 66 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt (1)

Data ogłoszenia:2010-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 66 POZ 1

16.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie staty­ styk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynaro­ dowej (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 862/2007 Komisja powinna zdefiniować kategorie przyczyn wydania ze­ zwolenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do niniejszego rozporządzenia określa się kate­ gorie przyczyn wydania wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 zezwoleń na pobyt. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia porównywalności pochodzących ze źródeł administracyjnych danych statystycznych dotyczą­ cych zezwoleń na pobyt w państwach członkowskich, oraz, aby umożliwić przeprowadzanie wiarygodnych przeglądów na poziomie wspólnotowym, definicja kate­ gorii przyczyn wydania zezwolenia musi być taka sama we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23.

L 66/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2010

ZAŁĄCZNIK Wykaz kategorii przyczyn wydania zezwolenia na pobyt 1. 1.1. Przyczyny związane z zakładaniem i łączeniem rodzin Dołączenie do obywatela UE jako:

1.1.1. Małżonek/partner 1.1.2. Dziecko (małoletnie/pełnoletnie) 1.1.3. Inny członek rodziny 1.2. Dołączenie do osoby niebędącej obywatelem UE jako:

1.2.1. Małżonek/partner 1.2.2. Dziecko (małoletnie/pełnoletnie) 1.2.3. Inny członek rodziny 2. 2.1. Przyczyny związane z edukacją i odbywaniem studiów Student (zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (1)) Inne przyczyny związane z edukacją Przyczyny związane z działalnością wykonywaną za wynagrodzeniem Pracownik wysoko wykwalifikowany Naukowiec (zgodnie z definicją w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań nauko­ wych (2)) Pracownik sezonowy Inne rodzaje działalności wykonywanej za wynagrodzeniem Inne przyczyny Status ochrony międzynarodowej Wyłącznie pobyt Inne przyczyny

2.2. 3. 3.1. 3.2.

3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

(1) Dz.U. L 375 z 23.12.2004, s. 12. (2) Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 66 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L66 - 8 z 201016.3.2010

    Sprostowanie do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne (  Dz.U. L 199 z 31.7.2009)

  • Dz. U. L66 - 5 z 201016.3.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2010 z dnia 15 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2010 r.

  • Dz. U. L66 - 3 z 201016.3.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2010 z dnia 15 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.